Обявление

Община Куклен, област Пловдив на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 517 на ОБС Куклен, взето с протокол № 46 от 27.10. 2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията се ...

Вдигане на куните

На 2 Юни 2018 година в с. Яворово, община Куклен за поредна година ще се имаме възможност да присъсваме на древният празник „Вдигане на куните” или още познат като „Черковане”, който е описан в селищната монография на Н. Хайтов за с. Яврово, издание на БАН 1958г. Той...