„Основен ремонт и рехабилитация на улица „Плиска“ от улица „Паисий Хилендарски” до улица „Райна Княгиня”, гр. Куклен, община Куклен с дължина 220 м.”

Номер: 2016-045 Процедура: Открита процедура Уникален номер в регистъра на АОП: 00797-2018-0060 ОБЩИНА КУКЛЕН, с адрес на управление: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 115631816, представлявано от Мария Белчева – кмет на Община Куклен, и Гергана...