Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост: ПИ  № 41.830, площ – 908 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш и Терасите”, землището на гр. Куклен, община Куклен, начин на...

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН: 1. Поземлен имот № 32.101, площ – 297 кв.м.,...

Конкурс за възлагане на дейности: маркиране на насаждения предвидени за сеч през 2023 г. в горски територии – собственост на община Куклен, включени в Обект № 2301

Заповед 663/12.10.2023 г. за откриване на процедура Документация Заповед 715 от 01.11.2023 г. за прекратяване на процедура Протокол

Конкурс за възлагане на дейности по маркиране на насаждения предвидени за сеч и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти включени в обект №2301

Заповед 575/01.09.2023 г. за откриване на процедура Документация Таксиционни описания Обновено на 19.09.2023 г. Заповед 610 от 19.09.2023...

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:   ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН: Поземлен имот с идентификатор 40467.26.160, гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив,...

Публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В С.ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН: ПИ № 1212 – частна общинска собственост, находящ...