Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:   ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН: Поземлен имот с идентификатор 40467.26.160, гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив,...

Публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В С.ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН: ПИ № 1212 – частна общинска собственост, находящ...

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори общинска собственост, находящи се на територията на Община Куклен, включена в Обект № 2205 с отдел/подотдели 207-к, 207-л, 207-н, 207-о, 207-п

Заповед откриване на конкурс Документация   Обновено на 27.04.2023 г. Протокол Заповед 283 от 27.04.2023 г.   Обновено на 22.05.2023 г....

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори общинска собственост, находящи се на територията на Община Куклен, включена в Обект № 2204 с отдели/подотдели: 192-ж, 198-щ“

Заповед за откриване на конкурс Документация Обновено на 27.04.2023 г. Протокол Заповед 282 от 27.04.2023 г.   Обновено на 22.05.2023 г. Протокол   Обновено на 26.05.2023 г....

Публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижим  имот – частна общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публичeн търг с тайно наддаване за продажба  на следния недвижим  имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Добралък, община Куклен:   Поземлен имот 228, с площ 1 509 кв. м., от които 1 379 кв. м. са включени в УПИ XIV –...