Съобщение

Съобщение на вниманието на заинтересуваните лица и общественост На основание: Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.) В община Куклен е ...

Обявление

Община Куклен, област Пловдив на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 517 на ОБС Куклен, взето с протокол № 46 от 27.10. 2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията се ...