Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от м-в 20 за УПИ 020166-жил.застр., местност „Богньовица“, землище на с.Добралък

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 805 от 05.12.2023г. на  Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване...

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот с ИД  №:21324.7.157, местност „Георгиева черква” в землището на  с. Добралък

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №799 на ОБС Куклен , взето с протокол  №76 от 20.10.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...