ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване ”на поземлен имот: №40467.17.136 , местност „ Исака ” в землището на гр. Куклен , община Куклен.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №164 на ОБС Куклен , взето с протокол  №20 от 25.09.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

ПУП-ПРЗ с цел урегулиране на ПИ 11.998 с НТП-др. вид територия без определено стопанско предназначение за „Производствена и складова дейност” , местност „ Капсида ” в землището на гр. Куклен , община Куклен.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №160 на ОБС Куклен , взето с протокол №20 от 25.09.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

ПУП-ПРЗ и схеми за Ел и ВиК захранване за ПИ 014194, ПИ 014195, ПИ 014137, м-ст.“Св. Георги“, з-ще с. Руен, община Куклен, обл. Пловдив

Съобщаваме Ви, чe проектът за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на ПИ 014194, ПИ 014195 и ПИ 014137 за ‘’жилищно застрояване’’, м-т ‘’Свети Георги‘’, с.Руен, община Куклен, област Пловдив е одобрен...

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за ‘’Жилищно застрояване’’ на поземлен имот 40.132, местност ‘’ Вриш и Терасите’’ по по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., з-ще гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив

Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя за ‘’Жилищно застрояване’’ на поземлен имот 40.132, местност ‘’ Вриш и Терасите’’ по по §4 от ПЗР на...

Изменение на ПУП-ПР на УПИ II-110 и УПИ XVII-108, кв.5, с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив

Съобщаваме Ви, чe проектът за “Изменение на  ПУП-ПР (Подробен устройствен план – план за регулация) на УПИ II-110  УПИ XVII-108, кв.5, с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив” е одобрен със Заповед №686/17.09.2020г. В 14-дневен срок от получаване на...

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ №1224-жил.застр., м-ст. „Пущалото“, с. Гълъбово

Съобщаваме Ви, чe проектът за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на ПИ 1224 за ‘’жилищно застрояване’’, м-т ‘’Пущалото‘’, с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив е одобрен със Заповед...