Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „ПУП-Парцеларен План за имот 008295 за смяна предназначението на земеделска земя в земл. гр. Куклен, ЕКАТТЕ 40467, общ. Куклен“

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „ПУП-Парцеларен План за имот 008295 за смяна на предназначението на земеделска земя в земл. на гр. Куклен, ЕКАТТЕ 40467, общ....

Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „ПЕЕ-СОТ и осветление“ в ПИ с идент. по КК 40467.10.381, масив 10, местност „Светка Петка“, землище гр. Куклен, община Куклен“

Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 491 взето на Редовно заседание с Протокол № 47 от 27.05.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел....

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство” на поземлени  имоти с идентификатор №9.383, №9.384, местност „Хайва чешма” от Кадастрална карта на гр.Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №498 на ОБС Куклен, взето с Протокол №47 от 27.05.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство” на поземлен имот с идентификатор №9.440, местност „Червенака” от Кадастрална карта на гр.Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №497 на ОБС Куклен, взето с Протокол №47 от 27.05.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване”  на поземлен имот с идентификатор №21324.18.29, местност „Корита” по КК, землище с.Добралък

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №492 на ОБС Куклен, взето с Протокол №47 от 27.05.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор №40467.9.287, по КК в местност „Пранга дере”,  землище на гр.Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №481 на ОБС Куклен, взето с Протокол №47 от 27.05.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...