ПУП-Парцеларен план за обект:”Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда’ в УПИ II-016071-жил.застр. /ПИ с идент. по КК 40467.16.112/, масив 16, местност „Кайнаклъка” землищe на гр. Куклен, община Куклен”.

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 218 от 29.01.2021 г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект:”Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на   „Еднофамилна...

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПР/, за част от кв.32 на УПИ VII- 313 по регулационния план на с. Гълъбово, община Куклен.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №228 на ОБС Куклен, взето с Протокол №25 от 29.01.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията дава съгласие...

ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 40467.9.611, местност „Хайва чешма“, землище гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.9.611, масив  9 , местност „Хайва чешма ” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно...

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 40467.9.249, местност „Червенака“, землище гр. Куклен, община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №204 на ОБС Куклен, взето с протокол  №23 от 23.12.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 40467.11.574, местност „Капсида“, землище гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №203 на ОБС Куклен, взето с протокол  №23 от 23.12.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 63238.14.20, местност „Свети Георги“, землище на с. Руен, община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 202 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 23 от 23.12.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...