Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес:...

повече информация

Заявления за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., Ви уведомяваме за следното:   Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение "Жилищно строителство" в ПИ № 87179.7.68 местност "Кара...

повече информация

Проект за изменение ПУП-ПР (Подробен устройствен план – План за регулация ) за ПИ 54 и ПИ 55, кв.9,с.Гълъбово

Съобщаваме Ви, че  проекта за  изменение ПУП-ПР (Подробен устройствен пан - План за регулация ) за ПИ 54 и ПИ 55, кв.9 е одобрен със Заповед № 713/29.09.2021г. на кмета на Община Куклен. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3...

повече информация

Tъргове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: Поземлен имот с идентификатор 40467.1.333 по...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на нов обект: ,,Стопанска постройка за...

повече информация

Проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – склад за промишлени стоки  и открит склад за дървен материал” на поземлени  имоти с идентификатори: №40467.11.565 и №40467.11.587, местност „Капсида” в землището на гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №336 на ОБС Куклен, взето с протокол  №32 от 27.08.2021г.,  на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация