Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на...

Решение № РР-4058/16.12.2020 г. на Директора на БДИБР.

Решение № РР-4058/16.12.2020 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 31510113/03.12.2008 г. за водовземане от подземни води, изменено с Решение № РР-1035/07.09.2010 г., изменено и продължено с Решение № РР-1979/03.07.2014 г., издадено от Директора на...

Заповед №РД 09-1023 от 15.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020 г.

Заповед №РД 09-1023 от 15.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: „Силоз за велц окиси“, който ще се...

ПУП-ПРЗ за ПИ 40.603, м-ст. „Вриш и терасите“, по плана на новообразуваните имоти за територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, з-ще гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ 40.603  за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване”, м-в 40 в местността ” Терасите и Вриш”  е одобрен със Заповед ...

Изменение на ПУП-ПР на УПИ VIII-312,кв.32, с. Гълъбово, община Куклен, с цел промяна уличната регулационна линия

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII – 312 от кв.32  по регулационния план на с. Гълъбово одобрен със Заповед №772/09.10.2020г., община Куклен, област Пловдив. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на...

ПУП-ПРЗ и схеми за Ел. и ВиК захранване за ПИ 1226, м-ст. „Св. Илия“, з-ще с. Гълъбово, община Куклен

Съобщаваме Ви, чe проектът за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на ПИ 1226 за ‘’жилищно застрояване’’, м-т ‘’Св.Илия‘’, с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив е одобрен със Заповед...

ПУП-ПРЗ и схеми за Ел. и ВиК захранване за ПИ с идентификатор 40467.9.588, масив 009, м-ст. „Хайва Чешма“, з-ще гр. Куклен

Съобщаваме Ви, че проектът за изработване на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) и Ел и ВиК схеми с цел промяна предназначението за „жилищно застрояване” за поземлен имот с идентификатор 40467.9.588,масив  009, местност „Хайва...