Покана и дневен ред за редовна сесия на 26.04.2024 г.

Изх. № 68/17.04.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 26.04.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43 ДНЕВЕН...

Заповед на кмета на община Куклен за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци

ЗАПОВЕД№ 214 от 16.04.2024 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание  на 09.06.2024 г.,...

Заповед на кмета на община Куклен за образуване на избирателните секции на територията на общината

ЗАПОВЕД № 213 от 16.04.2024 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 100 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България и с Указ № 102 за насрочване на избори...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Добавяне на отпадък с код 10 03 16- леки шлаки, различни...

Даване на предварително принципно съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект на техническа инфраструктура и инвестиционен проект за изграждането на обект: „Обходен път, преминаващ източно от с. Брестник, община Родопи до гр.Куклен в участъка от км 2+570 до км 6+050 на републикански път /РП/ III-8606, разположен на територията на община Родопи и община Куклен, област Пловдив“

Решение № 95 взето на Редовно заседание с Протокол № 9 от 29.03.2024г.

Проект за подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ,,ПУП- Парцеларен план за трасе на пътен достъп до имоти в местност ,,Кушла” по кадастралната карта на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 82 взето на Редовно заседание с Протокол № 9 от 29.03.2024г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кадемец  в ПИ  с идентификатор №...

Поводи за гордост в община Куклен

Кметът на община Куклен връчи грамоти на ученици от СУ “Отец Паисий” за високи спортни постижения през месец март 2024г. Четирима възпитаници на спортен клуб “Аякс” с треньор Лъчезар Харалампиев бяха наградени. Пелин Расим – сребърен медал на Държавен личен...

Пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат „Матерцид Микро” на 10.04.2024 г.

Уважаеми съграждани,  Уведомяваме Ви, че на дата 10.04.2024 г. /сряда/ от 19:00 ч. ще се извърши пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат „Мастерцид Микро“ на паркове, териториите на ДГ „Приятели“, Детска ясла, Стадиона и други зелени...