ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Бюджет, финанси, териториално селищно устройство /ТСУ/ и общинска собственост

Ердуан Мехмед – Председател
Асен Аврамов – секретар
Здравко Куманов – член
Сали Рамаданов – член
Стефан Куцинов – член
Марин Томов – член
Елена Филева – член

 

Законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението

Асен Аврамов – Председател
Стоян Давчев – секретар
Сали Рамаданов – член
Здравко Куманов – член
Елена Филева – член

 

Здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта

Карамфил Димитров – Председател
Димитър Димитров – секретар
Албена Костадинова – член
Махмуд Алиев – член
Анелия Кметова – член

 

Европейска интеграция, земеделие, екология

Албена Костадинова – Председател
Марин Томов – секретар
Махмуд Алиев – член
Димитър Димитров – член
Стефан Куцинов – член

 

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Анелия Кметова – Председател
Ердуан Мехмед – секретар
Карамфил Димитров – член
Стоян Давчев – член
Асен Аврамов – член