ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Комисия бюджет, финанси, териториално и селищно устройство (ТСУ) и общинска собственост:

Димитър Сотиров – Председател;

Ердуан Мехмед – Секретар;

Д-р Петър Йовчев – член;

Марин Томов – член;

Димитър Гошев – член.

 

Комисия законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението:

Ердуан Мехмед – Председател;

Петър Милянчев – Секретар;

Димитър Сотиров – член;

Стоян Давчев – член;

Марин Томов – член.

 

Комисия здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта:

Д-р Анелия Кметова – Председател;

Д-р Петър Йовчев – Секретар;

Махмуд Алиев – член;

Албена Костадинова – член;

Елена Филева – член.

 

Комисия европейска интеграция, земеделие и екология:

Албена Костадинова – Председател;

Сали Рамаданов – Секретар;

Д-р Анелия Кметова – член;

Стоян Давчев – член;

Петър Милянчев – член.

 

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Стоян Давчев – Председател;

Махмуд Алиев – Секретар;

Димитър Гошев – член;

Димитър Сотиров – член;

Д-р Анелия Кметова – член.