Община Куклен на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  и във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Окончателен проект – доработка на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на общината (ОУПО) се организира среща за:

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

на окончателен Проект – доработка на ОУП на Община Куклен

и всички приложения към него,

и

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

на Доклад за екологична оценка (ЕО) и всички приложения към него.

 

Срещата ще се проведе на 23.03.2023 г., от 14:00 часа, в Заседателната зала на Община Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, гр. Куклен.

Окончателният проект – доработка на ОУП на Община Куклен и всички приложения към него, Докладът за ЕО и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в Община Куклен, Дирекция УТС, ПП, ООС, СП, ХД, ОС, ТТ, ОМПС и ГР, отдел УТС, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, и на страницата на общината www.kuklen.org.

Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Куклен всеки работен ден от 9.00 до 17.00, ул. „Ал. Стамболийски” № 43 и по електронна поща: mail@kuklen.org в срок от 30 дни от датата на публикуване на съобщението – 20.02.2023г. или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане:

  • арх.  Марий Гаджев – община Куклен, тел.:  0888/ 465 922;
  • арх. Емил Леков – ръководител екип, изготвил проекта, тел.: 0888/ 815 479;
  • инж. Лъчезар Грозев – ръководител екип ЕО, тел.: 032/ 632-660 и 0888/ 735 407.

 

Общ Устройствен план

Екологична оценка