Община Куклен на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 439, взето на Редовно заседание с Протокол № 41 от 25.02.2022г.на Общински съвет – гр.Куклен е одобрен „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на гр.Куклен и разработените към него схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на цялото населено място”.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд –Пловдив в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”.