На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение

Промяна предназначението на имот с № 406009, землище на с. Яврово, община Куклен, област Пловдив за “За курортен хотел, почивен дом“
Възложител: Борис Тошков Балабанов

Лице за контакти: Мария Янчева
тел.: 0886 910376

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода 11.12.2019 г. – 24.12.2019 г., стая 305, ет. 3 в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.
Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
Tелефон за контакт: 03115/ 21-20