На основание: чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение:

“Аварийно възстановяване на активизирани свлачищни участъци на общински път /III-8604/ Яврово – Добралък при км. 5+900, км. 10+350 и км. 10+930“ община Куклен, област Пловдив

Възложител: Община Куклен

Лице за контакти: инж. Тодор Лозанов – Началник отдел УТС, Стойна Згурова – Еколог
Телефон за контакти: 03115/21-20

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода 19.12.2019 г. – 01.01.2020  г., стая 305, ет. 3 в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.