На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г. )

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение:
“Жилищно строителство в имоти № 017022 и 017044, м. “Исака“, землище на гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив“

Възложител: Петър Георгиев Стоянов

Лице за контакти:
Петър Георгиев Стоянов
телефон за контакт: 0886 50 90 70

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 18.10.2019г. – 31.10.2019 г., в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
телефон за контакт: 03115/ 21-20