Профил на КУПУВАЧА

Профил на купувача преди 01.10.2014г.
Плащания под праговете
Предварителни обявления
Актуализации към договори
Пазарни консултации, съобщения и др.
Публикации от АОП

Текст

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес:...

повече информация
Заявления за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., Ви уведомяваме за следното:   Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес...

повече информация
Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение "Жилищно строителство" в ПИ № 87179.7.68 местност "Кара...

повече информация
Проект за изменение ПУП-ПР (Подробен устройствен план – План за регулация ) за ПИ 54 и ПИ 55, кв.9,с.Гълъбово

Съобщаваме Ви, че  проекта за  изменение ПУП-ПР (Подробен устройствен пан - План за регулация ) за ПИ 54 и ПИ 55, кв.9 е одобрен със Заповед № 713/29.09.2021г. на кмета на Община Куклен. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3...

повече информация
Tъргове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: Поземлен имот с идентификатор 40467.1.333 по...

повече информация
Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на нов обект: ,,Стопанска постройка за...

повече информация
Проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – склад за промишлени стоки  и открит склад за дървен материал” на поземлени  имоти с идентификатори: №40467.11.565 и №40467.11.587, местност „Капсида” в землището на гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №336 на ОБС Куклен, взето с протокол  №32 от 27.08.2021г.,  на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация