Издаване на стикер за паркиране

Необходими документи за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране:

– документ за самоличност;

стандартизиран образец на заявление /ако лицето с трайни увреждания, не е навършило 18 г., заявлението се подава от името на един от родителите или техен законен представител, като допълнително се представя акт за раждане на лицето с трайни увреждания и лична карта на родителя или законния представител)

– копие на експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност /сверява се с оригинала при подаване на документите/

– актуална снимка с размери минимум 4/3.5 см

– копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания