Проект BG05M9OP001-2.040 – 0126-С01
«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на
Община Съединение и Община Куклен»

О Б Я В А

за ползване на  здравно-социална услуга
по проект
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на  Община Съединение и Община Куклен“ с рег. №  BG05M9OP001-2.040-0126

Община Куклен обявява  процедура за първоначален подбор на кандидат-потребители  за ползване на здравно-социална услуга /в домашна среда/ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на  Община Съединение и Община Куклен“ с рег. №  BG05M9OP001-2.040-0126

, както следва:

Здравни грижи /от медицинска сестра/;

Социални дейности /Домашен помощник, психологическо консултиране/.  

 

             Кандидат-потребители, които могат да ползват здравно-социалните услуги, са:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства – това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа, в т. ч. с чужда и без чужда помощ.

 

Необходими документи за подаване от страна на кандидат-потребителите:
1.Завление-и-декларация-потребител-Куклен (1)
2. Документ за самоличност (за справка);

  1. Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
  2. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
  3. Медицински протокол на ЛКК (копие);
  4. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  5. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
  6. Други документи.

 

Приемът на документи ще стартира от 29.07.2019 г. /понеделник/ до 16.08.2019 г. /петък/ включително,  в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 17.00 ч., всеки делничен ден. Дейността e с продължителност 12 месеца. Допустимо е подаване на нови заявления с реалното стартиране на здравно-социалната услуга ,,Патронажна грижа‘‘

На всички лица, подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома, след обявения прием.

За информация:

Община Куклен, телефон: 03115-2120 , лица за контакти: Георги Вълев, Маргарита Матрева