Акт за раждане и удостоверение за наследници

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца – искане за издаване на удостоверениевъз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от други лица/

Приложение № 1от НИУРН

 

Обикновена –14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

3.00 лв. 

4.00 лв.

5.00 лв.

2076 Издаване на удостоверение за раждане- дубликат – искане за издаване на удостоверениевъз основа на регистъра на населението /може да се подаде и от родител/;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1от НИУРН

 

Обикновена -14 дниБърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

4.00 лв.5.00 лв.

6.00 лв.

2016 Издаване на удостоверение за наследници – искане за издаване на удостоверение за наследници /подава се от пряк наследник/;– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 2 от НИУРН 7 дниСрокът се увеличава при изчакване на удостоверения от други населени места 2.00 лв.