ПОДАДЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ

Проект: “Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен”

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР – Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

 Обща стойност на проектното предложение: BGN 223 886.95

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Заложените дейности са насочени към оборудване и модернизация на културната инфраструктура на територията на общината и по-конкретно на сградите на Народно читалище „Никола Вапцаров – 1909 г.” гр. Куклен и Народно читалище „Иван Вазов – 1901 г.” с. Добралък.

Проектът предвижда да се извършат следните ремонтни дейности:

  • За читалището в гр. Куклен – ремонт и обновяване на вход и фоайе, обредна зала, киносалон, включително балкон, сцена, гримьорна, стълбищна площадка, тоалетни.
  • За читалището в с. Добралък – ремонт и обновяване на изложбено помещение, канцелария, библиотека и театрален салон.
Проект: “Изграждане на игрище за футбол на малки врати” в Поземлен Имот № 002054, местност “Михов орех“ в землището на град Куклен

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР – Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Обща стойност на проектното предложение: BGN 75 401.52

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Предвиждат се дейности, свързани с оборудване и модернизация на инфраструктурата на община Куклен, а именно извършване на строително-монтажни работи и доставка и монтаж на оборудване за футболното игрище в ПИ № 002054, местност “Михов орех“ в землището на град Куклен /градски стадион/.

Проект: „Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР – Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

 Обща стойност на проектното предложение: BGN 68 389.97

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Предвиждат се дейности, свързани с оборудване и модернизация на инфраструктурата на община Куклен, а именно извършване на строително-монтажни работи и доставка и монтаж на оборудване за детската площадка в УПИ IV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационният план на гр. Куклен /под Замъка „Орфей”/.

Проект „реконструктция и обзавеждане на съществуваща сграда в УПИ II – училище, кв. 62 по регулационния план на град Куклен, община Куклен, област Пловдив“

Проектът е по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“/2020-2022 г./ – Модул 2: „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, към Министерство на образованието и науката.

 

Срок за изпълнение/планирана продължителност/:01.01.2021-31.12.2021г.

 

Обща стойност на проекта: BGN 1 620 000

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

  • Поемане на част от обхвата на деца от предучилищна възраст от Средно училище „Отец Паисий“ – предимно тези на 4-6 годишна възраст.
  • Разкриване на нови паралелки от Средно училище „Отец Паисий“, които да отговорят на търсенето на пазара на труда на територията на община Куклен и в региона.
  • Поемане на необхванатите в ДГ, детска ясла и СУ близо 87 деца набор 2015-2019.
  • Създаване на здравословни и качествени условия за обучение в реконструираната училищна сграда.

Сградата е в района на СУ „Отец Паисий“ град Куклен – високата сграда на старото училище, със застроена площ от 330 кв.м. и разгъната застроена площ /РЗП“ от 868.96 кв.м.

 

Конкретни резултати и индикатори, които проектът ще постигне:

  • Откриване на 87 свободни нови места в учебното заведение, с което ще се допринесе за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата,  навършили 4-годишна възраст.
  • Ще се даде възможност за обособяването на още един компютърен кабинет, поради задължителното изучаване на компютърно моделиране още от трети клас.
  • Родените деца през 2017 година са 62 броя според служба ГРАО гр. Куклен, което предполага разпределянето им в три паралелки и необходимостта от още една класна стая в следващите учебни години.
  • В условия на COVID-19 смесването на начален, прогимназиален и гимназиален етап не е за предпочитане, което ще бъде избегнато с реализирането на проекта.