ПОДАДЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ

Проект: “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на триетажна сграда „стара сграда – висока част“ към СУ „Отец Паисий“, находяща се в УПИ II-образование и социални дейности, кв.62 по плана на гр. Куклен с цел подобряване енергийната й ефективност“.

Вх. рег. №: BG06RDNP001-7.020-0043

Проектът е по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проектното предложение предвижда подобряване на енергийната ефективност в триетажна сграда „стара сграда – висока част“ към СУ „Отец Паисий“, находяща се в УПИ II-образование и социални дейности, кв.62 по плана на гр. Куклен, чрез въвеждане на следните енергоспестяващи мерки – реконструкция и ремонт на скатния покрив, с цел създаване на условия за монтаж на ФЕЦ за собствени нужди; реконструкция и ремонт със саниране на фасадите; подмяна на дограма; изграждане на покривна фотоволтаична система за собствени нужди; нова осветителна инсталация в сградата, с вградени енергоспестяващи осветителни тела, които ще се захранват от автономната фотоволтаична централа, монтирана на покрива на сградата; нова инсталация за отопление и охлаждане с външни и вътрешни тела, която ще се захранва изцяло от автономната фотоволтаична централа, монтирана на покрива на сградата.

Обща стойност на проектното предложение: BGN 943 374.36

Проект: „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА НА КУКЛЕН“

Вх. рег. №: BG05SFPR002-2.003-0163

Проектът е по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, BG05SFPR002-2.003 – БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА

Проектното предложение обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Целта на проектното предложение е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние – подобряване на благосъстоянието на децата и на техните семейства на територията на Община Куклен.

В изпълнение на СЦ 2 проектните дейности са свързани с подобряване на информираността и здравната култура сред родителите на деца в нужда по отношение на здравната профилактика и превенция, достъпа до здравни грижи и услуги, ранното детско развитие и ранното идентифициране и адресиране на затрудненията. Предвижда се да бъдат изготвени и въведени програми за превенция, като и да бъде въведен координационен механизъм.

В изпълнение на СЦ 3 ще се предоставят услуги за ранно детско развитие и предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование. Услугите ще се предоставят от екип специалисти, които ще извършват консултации и ще работят мобилно за приобщаването на децата и предотвратяването на тяхната социална изолация. Това ще даде възможност да бъдат подобрени функционалните умения и развитие на децата, както и да се подобри качеството на живот и осигури социалното включване на тях и техните семейства.

Чрез проекта ще бъдат въведени механизми за насочване, сътрудничество и взаимодействие между различните услуги и структури на територията на общината, които ще доведат до интегриран подход към посрещане на нуждите на уязвимите деца и групи.

Чрез осъществяване на планираните въвеждащи и надграждащи обучения, както и чрез провеждане на супервизия на служители на доставчиците на социални услуги ще бъде приложен интегриран подход и комплексност на подкрепата.

Като резултат ще бъдат подкрепени следните целеви групи: деца в нужда и техните семейства; служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги.

Обща стойност на проектното предложение: BGN 391 166.00

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Куклен“

Вх. рег. №: BG06RDNP001-7.017-0084

Проектът е по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проектът включва реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа и прилежащите тротоари към нея в гр. Куклен, община Куклен, както и изграждане на три нови улици и осветление към тях, както следва:

Основен ремонт на ул. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ , ул. „ИГЛИКА“, ул. „ЛЮЛЯК“, ул. „МАДАРСКИ КОННИК“, ул. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“, ул.„СЛАВЯНСКА“ в участъка от ул. „ПЕЙО ЯВОРОВ“ до ул. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, изграждане на нови улици в малка индустриална зона и поставяне на улично осветление към тях.

Поради силно нарушената и компрометирана асфалтова улична настилка е предвидено да бъдат поставени 2 нови асфалтови пласта по 4см и 4 см по цялата ширина и дължина на уличните платна. Предвижда се да възстанови изцяло пътната конструкция по улиците –освен двата нови асфалтови пласта се предвижда и поставяне на 42см несортиран трошен камък за основа.

Дължината на уличната мрежа за ремонт е 1133 метра, а на новоизградена улична мрежа – 453 метра.

Ремонтираните улици ще доведат до подобряване свързаността към републикански път III-8606 и общински път PDV2112.

Обща стойност на проектното предложение: BGN 1 414 541.00

Споразумение за партньорство за реализиране на проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, Агенцията за социално подпомагане (АСП) - Управляващ орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

С включване на общината в изпълнение на дейностите по проекта, ще се постигне изпълнение на целта на процедурата, която е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността. За децата от целевите групи ще бъдат осигурявани ваучери, срещу които те ще получават храна за обяд, включваща супа, основно ястие и десерт.

Основна целева група за подпомагане с ваучери/карти за детска кухня са деца, в т.ч. и деца с увреждания на:

  • семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
  • самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
  • приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

В обхвата на подпомагането ще попаднат и семейства, при които е установен риск от изоставяне на децата, майки, жертви на насилие, деца, настанени в приемни семейства, семейства, потребители на социални услуги. Нуждаещите се лица ще бъдат идентифицирани от органите за социално подпомагане, въз основа на данните за подпомаганите лица и семейства, данните от отделите “Закрила на детето“, от доставчици на социални услуги на местно ниво и от други източници. За всеки конкретен случай ще бъде извършвана индивидуална преценка, като освен доходният тест ще бъдат оценявани и нивото на материално лишение на семейството и необходимостта от този вид подкрепа.

            Редът и условията за достъп до програмата са определени с Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.