ПОДАДЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ

Проект „Гражданската телевизия и електронните медии – комуникационна среда за взаимодействие между публични власти, гражданското общество, гражданите и бизнеса при опазването на околната среда“.

Проектът е по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейски Социален Фонд – Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” чрез подбор на проектни предложения по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Основните цели на процедурата са следните:
1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса
2. Открито и отговорно управление.

Очакваните резултати са:
– Повишаване на взаимодействието между публичните власти и гражданите, НПО и бизнеса.
– Нарастване на активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и моиторинга на политики и законодателство

Целеви групи: Всички местни участници в опазването на околната среда и създаването на устойчиви екосистеми за взаимодействие между хората и природата – НПО, бизнес, институции и администрации, местни жители, туристи и гости на територията на общината.

Дейности при реализация на проекта:
1. Анализ и моделиране на съвременна иновативна и комуникационна среда за предаване на данни и разпространение на информация.
2. Създаване на местна „Гражданска телевизия“ – справочно-цифрово съдържание, отразяващо възможностите на структурите на гражданското общество, гражданите и бизнеса за обмен на данни с публичните власти и подаване на сигнали.
3. Създаване на онлайн видео-блог/влог/ „Гражданска телевизия“-eu/Kuklen в интеграция със социалните мрежи
4. Провеждане на информационни събития за презентиране на „Гражданската телевизия“ в шестте населени места в община Куклен.
Забележка: Информационните събития ще бъдат организирани онлайн или присъствено.
5. Управление, информация и публичност.

Бенефициент по проекта  е  „Национално сдружение за единство и партньорство“ град Пловдив.

Община Куклен е партньор, съгласно Споразумение, като ще отговаря за „Провеждане на информационни кампании“ с бюджет не по-голям от 6000 лв. с ДДС.

Други условия:
– Максимална стойност на проекта: 60 000 лв.
– Грант – 100%
– Срок за изпълнение – 18 месеца

Проектът е подаден в електронната система на ИСУН на дата 17.01.2022г., чака одобрение.

Обща стойност на проектното предложение:BGN 60 000