ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Проекти по оперативни програми

Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - ДГ "Приятели" в гр. Куклен”

Договор на Община Куклен с ДФ “Земеделие“ под № 16/07/2/0/00650 от 16.01.2018 г. Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР“.

Срок за изпълнение: 16.01.2018 – 16.01.2021 г.

Обща стойност на проекта: BGN 626 309.13

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

По проекта са предвидени следните дейности:

 • Ремонт и реконструкция на детската градина,
 • Доставка на мебелно обзавеждане,
 • Доставка на оборудване – бяла техника,
 • Доставка на посуда,
 • Доставка на компютърна и черна техника.

Стартиране на ремонтните дейности

Подписване договор с ДФЗ

Подписване на анекс 4 по договор с ДФЗ

Проект "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ "Отец Паисий" гр. Куклен

Договор на Община Куклен с ДФЗ под № № BG06RDNP001-7.007-0092-С01 от 09.05.2019 г. Процедура № BG06RDNP001-7.007-СПОРТ- „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР“

Срок за изпълнение: 09.05.2019 – 09.05.2022 г.

Обща стойност на проекта: BGN 72 909.97

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

По проекта се предвиждат дейности по изграждането, реконструкцията и ремонта на спортна инфраструктура – футболно игрище на малко поле в двора на СУ „Отец Паисий“ град Куклен.

Проект: "Осигуряване на топъл обяд в Община Куклен"

Проектът е по Процедура № BG05FMOP001-3.002. „Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.“ Договор на Община Куклен с АСП № BG05FMOP001-3.002-0192-C05 от дата 22.11.2016 г., допълнително споразумение № 5 от дата 24.06.2019 г.

Срок за изпълнение: 22.11.2016 – 31.12.2019 г.

Обща стойност на проекта: BGN 124 171

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Социален проект, свързан с осигуряване на топъл обяд в община Куклен на 60 представители на целевите групи.

Основната дейност на проекта е доставяне на топъл обяд за всеки делничен ден, представляващ разнообразно седмично меню за 60  лица от целевите групи, а именно: лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията  на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, както и други граждани от уязвимите социални групи в обществото.                                     

Проектът бе реализиран успешно, като получи своеобразно продължение в следващата програма, свързана с осигуряване на топъл обяд в условията на извънредна ситуация 2020 г.

Проект: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за домашен социален патронаж в гр. Куклен”

Номер на Договора: № 140/04.07.2017 г.

Цел на проекта: обновяване на оборудването на социалното заведение Домашен Социален Патронаж, на територията на Община Куклен.

С проекта е закупено ново оборудване, което включва уреди и техника, необходими за предоставяне на качествена услуга от социалното заведение (фризер, хладилник, аспиратор, фритюрници и електрическа печка на три нива и такава с 6 квадратни плочи, 2 електрически скари, професионален миксер и други кухненски приспособления и уреди).

Проектът се  финансира с 27 000 лева от фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика и съфинансиране от Община Куклен в размер на 2 954 лева.

Срок за изпълнение на проекта: 24.08.2017 – 30.10.2017г.

Обща стойност на проекта: BGN 29 954

Социални услуги в домашна среда „Личен асистент“ и „Социален асистент“

Проект "Възможност за независим живот", финансиран със средства от ЕС по ОП "РЧР" 2014-2020 г.

Срок : 01.12.2015 г. -30.11.2017 г. Одобрена сума: 464 449,95 лв.

Брой заети асистенти – 40 броя. Брой потребители – 48 броя.

 

ПМС № 137/05.07.17 г., финансирано с държавни средства

Срок: 01.12.2017 г. -31.12.2017 г. Одобрена сума: 19 371,65 лв.

Брой заети асистенти – 37 броя. Брой потребители – 44 броя.

 

ПМС № 332/22.12.17 г., финансирано с държавни средства

Срок : 01.01.2018 г. -31.12.2018 г. Одобрена сума: 255 837,37 лв.

Брой заети асистенти – 47 броя. Брой потребители – 56 броя.

 

ПМС № 344/21.12.18 г., финансирано с държавни средства

Срок : 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. Одобрена сума : 269 017,35 лв.

Брой заети асистенти – 43 броя. Брой потребители – 51 броя.

Ангажирани лица за цялата продължителност общо: 167 асистенти, 199 потребители.

Обща стойност: BGN 1 008 676.32

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Социалните услуги в домашна среда оказват подкрепа за социално включване на лица/деца с увреждания, самотно-живеещи възрастни хора и други уязвими групи. Чрез тези услуги се предоставят грижи за задоволяване на ежедневни потребности в домашна среда. Съобразно спецификите, те са насочени към: социална работа и консултации, съдействие за организация на свободното време и осъществяване на контакти; поддържане на хигиена, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности; доставка на храна, съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия; битови услуги и др.

Следните групи лица имат право на асистент:

 • Лица с трайно намалена работоспособност или увреждане от 90 % или повече и установена нужда от чужда помощ;
 • Децата до 18-годишна възраст с трайни увреждания или вид и степен на увреждане и установена нужда от чужда помощ;
 • Деца и възрастни, изведени от специализирани институции за хора с увреждания;
 • Деца с минимум 90% трайно намалена работоспособност или инвалидност, подпомагани от помощник-възпитател.
Регионални програми за заетост
 • През 2016 г. в реализацията на Регионалната програма за заетост са назначени 5 лица, на длъжност „Общ работник“ за срок 6 месеца.

Обща стойност: BGN 13 725

 

 • През 2017 г. в реализацията на Регионалната програма за заетост са назначени 5 лица, на длъжност „Работник поддръжка пътища“ за срок 6 месеца.

Обща стойност: BGN 9 894

 

 • През 2019 г. в реализацията на Регионалната програма за заетост са назначени 5 лица, на длъжност „Общ работник“ за срок 5 месеца.

Обща стойност: BGN 16 690

 

 • През 2020 г. в реализацията на Регионалната програма за заетост са назначени 4 лица, на длъжност „Общ работник“ за срок 4 месеца.

Обща стойност: BGN 12 024

Мерки по закона за насърчаване на заетостта

Мярка по член 55а от Закона за насърчаване на заетостта

Договор за заетост № 614-0007-19-51559/27.02.2019 г.
Назначен един работник, на длъжност „Метач“.
Срок: 11.03.2019 – 11.03.2020 г.

Обща стойност.: BGN 3 390

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Осигуряване на заетост на безработни лица над 55-годишна възраст, регистрирани в ДБТ за срок от 12 месеца.

„Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България“

Проектът бе спечелен през месец април 2020 г. от Община Куклен чрез кандидатстване, одобрение и съответно финансиране от Фонд „Обединени срещу COVID-19“, създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България. Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.

Обща стойност на проекта: BGN 10 000

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

С реализацията на проекта от Община Куклен бяха подпомогнати 200 броя нуждаещи се лица. За всяко лице бе осигурен пакет с хранителни продукти от първа необходимост, като пакетите бяха на единична стойност от 50,00 лв. Общата стойност на продуктите е 10 000,00 лв. Пакетът от продукти включваше: брашно, ориз, спагети, лютеница, белени домати, зелен фасул, зелен грах, конфитюр, месни консерви, рибни консерви, зрял фасул, леща, бяла захар, олио и др. основни хранителни продукти.

Община Куклен  организира разпределението, пакетиране и комплектоване на продуктите и индивидуалното им разнасяне лично до домовете на всички 200 нуждаещи се лица, при най-строго спазване на противоепидемичните мерки за безопасност от COVID-19.

Бяха подпомогнати следните целеви групи:

 • Възрастни лица над 65 години
 • Малцинствени групи
 • Деца и младежи
 • Хора със специални потребности
 • Самотни родители
 • Безработни.