ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Проекти по оперативни програми

Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - ДГ "Приятели" в гр. Куклен”

Договор на Община Куклен с ДФ “Земеделие“ под № 16/07/2/0/00650 от 16.01.2018 г.  Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР“.

Срок за изпълнение: 16.01.2018 – 25.04.2021 г.

Обща стойност на проекта: BGN 626 309.13

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Дейностите по проекта са осъществени в определения 3-годишен срок, като са изпълнявани, съгласно предварително зададения план-график и сключените договори с изпълнителите.

По проекта са реализирани общо 5 позиции, като са отчетени следните резултати:

По позиция: „Ремонт и реконструкция на детската градина“:

 • Реконструкция и ремонт на прилежащото дворно пространство на ДГ „Приятели“ в гр. Куклен.
 • Извършени земни работи, направа на фундаментни съоръжения, настилки и облицовки.
 • Монтаж на нова ограда с декоративни елементи, нови врати на двора
 • Доставка и монтаж на алейно осветление, оборудване за двора и система за видеонаблюдение – слаботокова електрическа инсталация.
 • Доставени нови люлки, пързалки, детски съоражения, монтирани обезопасителни килими, заграждения, изградено мини игрище за баскетбол, вкл. монтирани 2 коша с мрежи.
 • Осъществени са много други дейности, подробно зададени и посочени в Техническата спецификация и документация към проекта.

 По позиция: „Доставка на мебелно обзавеждане“

 • Доставени нови: легла, матрачета, дървени детски гардеробчета, малки масички, столчета за хранене
 • Изградени защитни решетки за парно.
 • Доставени: медицинска кушетка, медицински шкаф, бюро, гардероби за персонала, лекарски столове и др.

По позиция: „Доставка на оборудване – „Бяла техника“

 • Подмяна на радиатори
 • Доставка и монтаж на инверторни климатици
 • Доставка на стерилизатори, фурни, хладилни шкафове, сушилни, перални машини и др. уреди, вкл. техния монтаж.

По позиция: „Доставка на посуда“

 • Доставена е нова кухненска посуда за готвене и хранене на децата.

По позиция: „Компютърна и черна техника“

 • Доставени са лаптопи, комбинирано мултифункционално устройство.

 Като цяло след реализацията на проекта е постигната основната негова цел: осъществен е ремонт и реконструкция на цялата детска градина, вкл. и инфраструктурата към нея; изцяло е обновено оборудването за децата.

 С реализацията на проектното предложение е изпълнен „ПРИОРИТЕТ 2: Социална инфраструктура: предучилищно образование, социална подкрепа и включване в пазара на труда“ от Общинския план за развитие на Община Куклен 2014-2020г., който е в съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони и „Програмата за развитие на селските райони за периода“ 2014 – 2020г.

Проект "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ "Отец Паисий" гр. Куклен

Договор на Община Куклен с ДФЗ под № № BG06RDNP001-7.007-0092-С01 от 09.05.2019 г. Процедура № BG06RDNP001-7.007-СПОРТ- „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ , Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР“

Срок за изпълнение: 09.05.2019 – 09.05.2022 г.

Обща стойност на проекта: BGN 72 909.97

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

По проекта са осъществени дейности по изграждането, реконструкцията и ремонта на спортна инфраструктура – футболно игрище на малко поле в двора на СУ „Отец Паисий“ град Куклен.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“ – КОМПОНЕНТ 2. Процедура BG05M9OP001-2.040-126 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Договор № BG05M9OP001-2.040 – 0126 – С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Срок за изпълнение: 09.07.2019 – 09.09.2020 г.

Обща стойност на проекта: BGN 66 803.92

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

При изпълнението на проекта в община Куклен са обслужени 28 потребители, при предвидени от държавата 18 потребители.

Предлаганите услуги по проекта са:
Здравни грижи /от медицинска сестра/;
Социални дейности /Домашен помощник, психологическо консултиране/.

 

Потребителите, които са ползвали здравно-социалните услуги, са:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства – това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа, в т. ч. с чужда и без чужда помощ.

 

Отчетени резултати – индикатори по проекта:

Общо обслужени и подкрепени 28 потребители на Община Куклен.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“ – КОМПОНЕНТ 3. Процедура BG05M9OP001-2.101-„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Проектът е по Договор № BG05M9OP001-2.101-0157-С01 и Допълнително Споразумение № 01 от 05.05.2020 г. по изпълнението на нова процедура към проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG05М9ОР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. С подписването на  ново, допълнително споразумение, проектът е удължен от първоначално определения срок 31.12.2020г. до 31.03.2021г.

Срок за изпълнение: 01.06.2020 – 31.03.2021 г.

Обща стойност на проекта: BGN 40 875

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

За Община Куклен от държавата са определени индикативен брой 25 потребители, предвидени за обслужване от двама домашни помощници.

При изпълнението на проекта реално са били обслужени 33 потребители.

Те са били от определените целеви групи по проекта, както следва:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства;
 • Възрастни хора в риск.

 

По процедурата за потребителите са извършвани следните дейности:

 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
 • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
 • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

 

Отчетени резултати – индикатори по проекта:

Общо обслужени и подкрепени 33 потребители от Община Куклен.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“ –КОМПОНЕНТ 4. Процедура BG05M9OP001-2.103-„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Проектът е по Договор № BG05M9OP001-2.103-0018-С001 и Допълнително Споразумение № 1 от 31.05.2020 г. , своеобразно продължение за нови 6-месеца на завършилият на 09.09.2020 г. проект по Компонент 2

За община Куклен от държавата са били предвидени за обслужване индикативен брой 18 броя потребители, на които да се предоставят 2 вида услуги: „Домашен помощник“ и „Здравна грижа от медицинско лице“.

При изпълнението на проекта, реално са били обслужени общо 25 броя потребители и за двата вида услуги.

Срок на договора за изпълнение: 6 месеца – от 10.09.2020-10.03.2021г.

Обща стойност на проекта: BGN 19 776.96

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Целта на проекта е била удължаване предоставянето на патронажна грижа на лицата от целевите групи по „Компонент“ 2  за допълнителен период от 6 месеца,  с което ще се отговори на нуждите на населението от предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания.

Допустими целеви групи потребители:
– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
– Хора с увреждания и техните семейства.

Всяко лице от целевата група е получавало здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Отчетени резултати – индикатори по проекта:

Общо обслужени и подкрепени 25 потребители на Община Куклен.

Национална програма “Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование“

Програмата е към Министерството на Образованието и Науката в Република България.

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Обща цел на програмата е подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им.
 • Осигуряване образователни електронни ресурси, „облачни“ услуги (IaaS, PaaS, SaaS), софтуер за професионално обучение, електронен дневник за нуждите на системата на училищното образование и подкрепа на съпътстващите дейности по внедряването и ползването му.

Община Куклен е кандидатствала и е одобрена по раздела: „Внедряване на модерни технологии в процеса на обучение в институциите от системата на предучилищното образование“, с което е осигурен електронен дневник за ДГ „Приятели“ град Куклен.

За реализацията на проекта Община Куклен е сключила договор за заплащане на лицензионна такса с упълномощена от МОН фирма „Училища.БГ“ ООД.  Фирмата е инсталирала административен софтуер „OneBook“ в ДГ „Приятели“. Модул 1 на този софтуер е „Електронен дневник – присъствия и отсъствия“.

 

Срок на договора за изпълнение:  От 19.05.2021-01.09.2022г.

Обща стойност на проекта: BGN 1 100

Проект BGO5M90PO01-1.005.0001 "Обучения и заетост за младите хора"

Финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ и Инициативата за младежка заетост“

 1. Договор №ОЗМ-ХУ-06-14-160#6 от дата 01.10.2018 г. Предоставяне от Агенцията по Заетостта на Община Куклен средства от бюджета за всяко насочено и одобрено безработно лице с трайни увреждания по условията на проекта. Договорът е за едно лице, на обща стойност BGN 14 641.41 и е със срок до 04.10.2020г.

Наето е 1 лице, на длъжност „Общ работник“, за срок от 24 месеца.

 1. Договор №ОЗМ-ХУ-06-14-150#6 от дата 01.10.2018 г. Предоставяне от Агенцията по Заетостта на Община Куклен средства от бюджета за всяко насочено и одобрено безработно лице с трайни увреждания по условията на проекта. Договорът е за едно лице, на обща стойност BGN 15 406.44 лв. и е със срок до 04.10.2020г.

Наето е 1 лице, на длъжност „Технически сътрудник“, за срок от 24 месеца.

 1. Договор №ОЗМ-ХУ-06-14-486#6 от дата 08.02.2019г. Предоставяне от Агенцията по Заетостта на Община Куклен средства от бюджета за всяко насочено и одобрено безработно лице с трайни увреждания по условията на проекта. Договорът е за едно лице, на обща стойност BGN 16 077 лв. и е със срок до 07.02.2021г.

Наето е 1 лице, на длъжност „Общ работник“, за срок от 24 месеца.

Общо за трите договора по проекта : BGN 46 124.85

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Проект „Обучения и заетост за младите хора” е предоставил възможности за интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл.,  регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

Проект BGO5M90PO01-1.010.0001 "Обучения и заетост"

Финансиран е от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ“

1.Договор №ОЗ-ХУ-06-14-1583#6 от дата 11.12.2018г.  Предоставяне от Агенцията по Заетостта на Община Куклен средства от бюджета за всяко насочено и одобрено безработно лице с трайни увреждания по условията на проекта.  Договорът е за заетост на 5 лица, на обща стойност BGN 73 207.20 и е със срок до 17.12.2020 г

Наети са общо 5 лица, на длъжност „Общ работник“, за срок от 24 месеца.

2. Договор №ОЗ-ХУ-06-14-3058#6 от дата 21.02.2019 г.  Предоставяне от Агенцията по Заетостта на Община Куклен средства от бюджета за всяко насочено и одобрено безработно лице с трайни увреждания по условията на проекта.  Договорът е за заетост на 3 лица, на обща стойност BGN 48 231  и е  със срок до 28.02.2021г.      

Наети са общо 3 лица на длъжности, разпределени както следва: 1 брой „Метач“ и 1 брой „Работник-поддръжка“ в гр. Куклен и 1 брой „Работник-поддръжка“ в село Гълъбово.

Общо за двата договора по проекта: BGN 121 438.20

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

Създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, обект на Програмата.

Повишаване пригодността за заетост и заработване на трудови възнаграждения чрез осигуряване на обучение на лицата, обект на Програмата.

Проект: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за домашен социален патронаж в гр. Куклен” , Договор: № 140 / 04.07.2017г.

Проектът се  финансира със следните средства:

 • 27000 лева – от фонд „Социална закрила” към „Министерството на труда и социалната политика“
 • 2 995 лева – съфинансиране от Община Куклен (10% от стойността на целия проект)
 • 29 995 лева – обща стойност на проекта

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Цел на проекта: обновяване на оборудването на социалното заведение Домашен Социален Патронаж, на територията на Община Куклен.
 • С проекта е закупено ново оборудване, което включва уреди и техника, необходими за предоставяне на качествена услуга от социалното заведение (фризер, хладилник, аспиратор, фритюрници и електрическа печка на три нива и такава с 6 квадратни плочи, 2 електрически скари, професионален миксер и други кухненски приспособления и уреди).

Срок на изпълнение на проекта: 24.08.2017 – 30.10.2017г.

Обща стойност на проекта: BGN 29 995

Проекти, свързани с предоставяне на социални услуги в домашна среда на потребителя – „Личен асистент“ и „Социален асистент“

Проект „Възможност за независим живот“, финансиран със средства от ЕС по ОП „РЧР“ 2014-2020 г.
Срок : 01.12.2015 г. -30.11.2017 г.. Одобрена сума : 464 449,95 лв.
Брой заети асистенти – 40 броя. Брой потребители – 48 броя.

 

ПМС № 137/05.07.17 г., финансирано с държавни средства
Срок: 01.12.2017 г. -31.12.2017 г. Одобрена сума : 19 371,65 лв.
Брой заети асистенти – 37 броя. Брой потребители – 44 броя.

 

ПМС № 332/22.12.17 г., финансирано с държавни средства
Срок : 01.01.2018 г. -31.12.2018 г. /приключил/. Одобрена сума : 255 837,37 лв.
Брой заети асистенти – 47 броя. Брой потребители – 56 броя.

 

ПМС № 344/21.12.18 г., финансирано с държавни средства
Срок : 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. /приключил/. Одобрена сума : 269 017,35 лв.
Брой заети асистенти – 43 броя. Брой потребители – 51 броя.

 

Ангажирани лица за цялата продължителност общо: 167 асистенти, 199 потребителя

 Обща стойност: BGN 1 008 676.32

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Социалните услуги в домашна среда оказват подкрепа за социално включване на лица/деца с увреждания, самотно-живеещи възрастни хора и други уязвими групи. Чрез тези услуги се предоставят грижи за задоволяване на ежедневни потребности в домашна среда. Съобразно спецификите, те са насочени към: социална работа и консултации, съдействие за организация на свободното време и осъществяване на контакти; поддържане на хигиена, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности; доставка на храна, съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия; битови услуги и др.

Съгласно условията по проектите, следните групи лица са имали право на асистент:

 • Лица с трайно намалена работоспособност или увреждане от 90 % или повече и установена нужда от чужда помощ;
 • Децата до 18-годишна възраст с трайни увреждания или вид и степен на увреждане и установена нужда от чужда помощ;
 • Деца и възрастни, изведени от специализирани институции за хора с увреждания;
 • Деца с минимум 90% трайно намалена работоспособност или инвалидност, подпомагани от помощник-възпитател.
Проект: "Осигуряване на топъл обяд в Община Куклен" – 2016-2019 г.

Проектът е по Процедура № BG05FMOP001-3.002. „Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.“ Договор на Община Куклен с АСП № BG05FMOP001-3.002-0192-C05 от дата 22.11.2016 г., допълнително споразумение № 5 от дата 24.06.2019г.

Срок за изпълнение: 22.11.2016г. – 31.12.2019г.

Обща стойност на проекта: BGN 124 171

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Проект, свързан с осигуряване на топъл обяд в община Куклен на 60 представители на целевите групи.

Основната дейност на проекта е приготвяне на топъл обяд за всеки делничен ден, представляващ разнообразно седмично меню за 60  лица от целевите групи, а именно: лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията  на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, както и други граждани от уязвимите социални групи в обществото.

Проектът е реализиран успешно, като получи своеобразно продължение в следващата програма, свързана с осигуряване на топъл обяд в условията на извънредна ситуация през 2020г., а в последствие и през 2021 г.

Проект „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”

Община Куклен е партньор на Община Асеновград по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО – Регион Асеновград”.

Общата стойност на проекта е BGN 13 245 456.73 , от които BGN 8 360 243.98  са от Европейския фонд за регионално развитие, BGN 1475337.17 – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България, BGN 1 234 290.72 – собствен принос за бенефициента Община Асеновград и BGN 2 175 584.86 лева са допълнителни  разходи. Процентното участие на Община Куклен като партньор е 5.60% годишно от самоучастието на бенефициента, т.е. в размер на BGN69120.98

№ на сключения договор: № BG16M1OP002-2.006-0001-С01

Наименование:„Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. на РСУО – регион Асеновград“

Срок на изпълнение: 25 месеца, от 16.07.2018г. до 16.08.2020г.

Обща стойност на проекта BGN 13 245 456.73

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Проектът е по „Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.“ Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 22 общини от 4 Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО).

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. – 105 000 т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27 %.

Регионални програми за заетост

Регионални програми за заетост

Регионалните програми за заетост са важен инструмент на политиката по заетостта, чрез който местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи.

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • По програмите се осигурява субсидирана заетост на безработни лица от целевите групи, като те имат възможност да постъпят на работа на пълно или непълно работно време, за период от 3 до 6 месеца.
 • В страната са утвърдени от МТСП и действащи 28 регионални програми – по 1 във всяка област.
 • Основната цел на регионалните програми е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите.

Средствата по регионалните програми за заетост са от държавния бюджет и се предоставят от възложителя (Агенция по заетостта чрез „Бюро по труда „Родопи“) на работодателя Община Куклен за всяко насочено от възложителя безработно лице, наето по трудов договор.

 • През 2016 г. в реализацията на Регионалната програма за заетост са назначени 5 лица, на длъжност „Общ работник“ за срок 6 месеца. Обща стойност: BGN 13 725
 • През 2017 г. в реализацията на Регионалната програма за заетост са назначени 5 лица, на длъжност „Работник поддръжка пътища“ за срок 6 месеца. Обща стойност: BGN 13 710
 • През 2018 г. по Регионалната програма за заетост не са назначавани лица.
 • През 2019 г. в реализацията на Регионалната програма за заетост са назначени 5 лица, на длъжност „Общ работник“ за срок 5 месеца. Обща стойност: BGN 16 690
 • През 2020 г. в реализацията на Регионалната програма за заетост са назначени 4 лица, на длъжност „Общ работник“ за срок 4 месеца. Обща стойност: BGN 12 024
 • През 2021 г. в реализацията на Регионалната програма за заетост са назначени 5 лица, на длъжност „Общ работник“ за срок 6 месеца. Обща стойност: BGN 24 230

Мерки по закона за насърчаване на заетостта

Мярка по член 55а от Закона за насърчаване на заетостта

Осигуряване на заетост на безработни лица над 55-годишна възраст, регистрирани в ДБТ за срок от 12 месеца.

Договор за заетост № 614-0007-19-51559/01.03.2019 г. Срок: 12 месеца, 11.03.2019 – 11.03.2020 г. Бил е назначен един работник, на длъжност „Метач“, стойност на договора BGN 3390

Обща стойност по мярката.: BGN 3 390

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Осигуряване на заетост на безработни лица над 55-годишна възраст, регистрирани в ДБТ за срок от 12 месеца.

Проект към фонд “ Обединени срещу Covid-19”

„Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България“

Проектът е спечелен през месец април 2020 г. от Община Куклен чрез кандидатстване, одобрение и съответно финансиране от Фонд „Обединени срещу COVID-19“,  създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България. Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.

Обща стойност на проекта: BGN 10 000

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

С реализацията на проекта от Община Куклен са подпомогнати 200 броя нуждаещи се лица. За всяко лице е осигурен пакет с хранителни продукти от първа необходимост, като пакетите бяха на единична стойност от 50,00 лв. Общата стойност на продуктите е 10 000,00 лв. Пакетът от продукти включва: брашно, ориз, спагети, лютеница, белени домати, зелен фасул, зелен грах, конфитюр, месни консерви, рибни консерви, зрял фасул, леща, бяла захар, олио и др. основни хранителни продукти.

Община Куклен  организира разпределението, пакетиране и комплектоване на продуктите и индивидуалното им разнасяне лично до домовете на всички 200 нуждаещи се лица, при най-строго спазване на противоепидемичните мерки за безопасност от COVID-19

Бяха подпомогнати следните целеви групи:

 • Възрастни лица над 65 години
 • Малцинствени групи
 • Деца и младежи
 • Хора със специални потребности
 • Самотни родители
 • Безработни.

Проекти по време на условията на извънредна ситуация – 2020 и пандемия от COVID – 19

Проект: "Целево подпомагане с топъл обяд в Община Куклен“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020 г.”

Проектът е в рамките на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020“, финансиран от от Националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане.

Срок на проекта : 01.05.2020 – 24.07.2020г.

Първоначално удължаване: 25.07.2020 – 31.08.2020г.

Второ удължаване: 01.09.2020-31.10.2020г.

Трето удължаване: 01.11.2020-31.12.2020г.

Обща стойност на проекта: BGN 82 331

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Проектът, финансиран по програмата за целево подпомагане от Агенцията за социално подпомагане е обхванал най-уязвимите лица в настоящата извънредна ситуация на пандемия от коронавирус на територията на община Куклен.

Осигурена е топла храна, която се разнася до домовете на 170 потребители от целевите групи, а именно:

 • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
 • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
 • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

* Въпреки, че самият проект приключва на 31.12.2020г., от дата 01.01.2021г. той получава своеобразно продължение  чрез Проект № BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ и „Агенция за социално подпомагане“.

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Куклен“ Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP00-5.001 "3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от Covid-19“.

Социалната услуга се осъществява по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ и е съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/, а Агенцията за социално подпомагане /АСП/ е определена за управляващ орган /УО/.

Реализира се от 04.01.2021г. и е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Основна цел на операцията: осигуряване на топла храна, която се разнася до домашния адрес на 170 потребители от целевите групи, на територията на всички населени места в Община Куклен. Максималният брой на потребителите е определен от държавата.
 • Реализиране на съпътстващи мерки: те се осъществяват през целия период на изпълнение на операцията, като са съобразени с противоепидемичните мерки и със специфичните нужди на хората в тези условия и се изразяват индикативно в индивидуално консултиране и съдействие за:
  • възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ.
  • ползването на административни общински услуги.
  • подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене;
  • други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране,  реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи. 

 

Целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

От стартирането на социалната услуга на дата 04.01.2021 г. на територията на Община Куклен тя се реализира по следния начин:

 • По договор за първоначално обявения период 04.01.2021 – 21.04.2021г. са обслужвани до 170 потребители, като е осигуряван топъл обяд на домашния им адрес, на обща стойност до BGN 40 896.90 лв. с ДДС
 • Подписани са пет допълнителни споразумения към договора, с които се увеличава срока и стойността му, както следва:
  • Първо споразумение – срок на действие до 30.09.2021г., обща стойност до BGN91 666.08 и осигуряване на топъл обяд до домовете на до 170 броя потребители.
  • Второ споразумение – срок на действие до 10.12.2021г., обща стойност до BGN51 и осигуряване на топъл обяд до домовете на до 170 броя потребители.
  • Трето споразумение – срок на действие до 30.06.2022г., обща стойност до BGN11 и осигуряване на топъл обяд до домовете на до 170 броя потребители.
  • Четвърто споразумение – за увеличаване на ставката след 01.03.2022г. от 2.70лв. на 2.90 лв. на единица продукт, срокът се запазва до 30.06.2022г., обща стойност до BGN91 и осигуряване на топъл обяд до домовете на до 170 броя потребители.
  • Пето споразумение – срок на действие до 09.09.2022г., обща стойност до BGN91 и осигуряване на топъл обяд до домовете на до 170 броя потребители.
  • Шесто споразумение – срок на действие до 30.09.2022г., обща стойност до BGN11 и осигуряване на топъл обяд до домовете на до 170 броя потребители.

    При реализацията на проекта до настоящия момент общо са били обслужени 228 броя потребители на територията на Община Куклен.

Обща стойност на договора, период на изпълнение: от 04.01.2021г. до 30.09.2022 г.BGN 220913.11

От 03.10.2022г. Община Куклен стартира дейностите по проект по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, по новата Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

Със стартиране на дейностите по проекта, ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на Община Куклен, да бъдат подпомогнати с предоставяне на топъл обяд от 03.10.2022г. до 30.09.2025г. включително.