ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Проекти по ПРСР (програма за развитие на селските райони), сдружение „МИГ Куклен – Асеновград“

Проект: “Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен"

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР под номер: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“.

 

Проектът е одобрен и е подписан договор с ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция.  В процес на реализация, съгласно заложените клаузи и срокове на изпълнение.

 • № и дата на договора: № BG06RDNP001-19.139-0003-C01/05.01.2022г.
 • Срок за изпълнение: от 05.01.2022 – 30.06.2023 г.

Обща стойност на проектното предложение: BGN 223 886.95

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Заложените дейности са насочени към оборудване и модернизация на културната инфраструктура на територията на общината и по-конкретно – сградите на Н.Ч. „Н. Й. Вапцаров” – град Куклен и Читалище в с. Добралък. По този начин проектното предложение, ще допринесе за създаването на условия за пълноценен културен живот за местната общност.
 • Оптимално и ефективно използване на културното наследство на селските територии, оттук и насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие.
 • Съхраняване и развитие на териториалната общност и идентичност и изграждане на капацитет за местно развитие

 

За обект Н.Ч. „Н. Й. Вапцаров” в град Куклен: 

Предвижда се ремонт и обновяване на вход и фоайе, обредна зала,  киносалон и балкон, сцена, гримьорна, стълбищна площадка, тоалетни.

При реализирането на този ремонт и обновяване ще бъдат извършени дейности по доставка и монтаж на озвучителна система, доставка на столове, огледала, доставка и монтаж на колонни климатици, доставка и монтаж на седалки, доставка и монтаж на гардероби за преобличане,огледала и витрини, доставка и монтаж на завеси за сцена, доставка и монтаж на осветление за сцена и др./

 

За обект Читалище в с. Добралък:

Предвижда се ремонт и обновяване на изложбено помещение, канцелария, библиотека и театрален салон.

При реализирането на този ремонт и обновяване ще бъдат извършени дейности по доставка на бюра и столове; доставка на етажерки за книги; доставка и монтаж на завеси за сцена и др.

 

Проектното предложение съответства на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Куклен 2014-2020г. и е в съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони и „Програмата за развитие на селските райони за периода“ 2014 – 2020 г.; ще допринесе за развитието и оползотворяването на социално-икономическия потенциал на селските райони чрез стимулиране на воденото от общностите местно развитие по подхода ЛИДЕР , Приоритет II от СВОМР на СНЦ «МИГ Куклен – Асеновград».

Проект: “Изграждане на игрище за футбол на малки врати” в Поземлен Имот № 002054, местност “Михов орех“ в землището на град Куклен.

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР, под номер: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Проектът е одобрен и е подписан договор с ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция.  В процес на реализация, съгласно заложените клаузи и срокове на изпълнение.

 • № и дата на договора: № BG06RDNP001-19.139-0002-C01/25.11.2021г.
 • Срок за изпълнение: от 25.11.2021 – 30.06.2023 г.

Обща стойност на проектното предложение: BGN 75 401.52

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Проектното предложение предвижда изграждане и оборудване на спортна инфраструктура, предназначена за обществено ползване и трайно задоволяване на обществени потребности
 • Спортната инфраструктура играе важна роля в живота на местните жители, тъй като задоволява основните социални и спортни потребности на населението от територията на общината. От изключително значение е тя да се развива и да бъде в добро състояние.

Ще се реализират дейности, свързани със строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване за футболното игрище.

Проект: „Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР под номер: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“.

Проектът е одобрен и е подписан договор с ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция.  В процес на реализация, съгласно заложените клаузи и срокове на изпълнение.

 • № и дата на договора: № BG06RDNP001-19.139-0001-C01/08.12.2021г.
 • Срок за изпълнение: от 08.12.2021 – 30.06.2023 г.

Обща стойност на проектното предложение:BGN 68 389.97

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Проектното предложение предвижда изграждане и оборудване на детска площадка, вкл. инфраструктура към нея, предназначена за обществено ползване от децата на град Куклен
 • Детската площадка, оборудването към нея, вкл. и инфраструктурата играят важна роля в живота на местното население, тъй като задоволяват основните физически и социални потребности на най-малките жители на територията на общината. Ето защо от изключително значение е детската инфраструктура постоянно да се изгражда, развива и поддържа в много добро състояние.

Ще се реализират дейности, свързани със строително-монтажни работи по изграждането на детската площадка, доставка и монтаж на оборудване – различни видове люлки, детски и занимателни съоръжения – пързалка, катерушки, въртележка, предпазна и безопасна настилка за игра на децата, изграждане на обезопасени пространства, зони и др.

Местоположението на детската площадка ще е  в УПИ IV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационният план на гр. Куклен,   – в парк зеленина под „Замъка Орфей“

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане е съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/,  а Агенцията за социално подпомагане /АСП/ е определена за управляващ орган /УО/.

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Куклен“ Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP00-5.001 "3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от Covid-19“.

Социалната услуга се осъществява по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ и е съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/, а Агенцията за социално подпомагане /АСП/ е определена за управляващ орган /УО/.

Реализира се от 04.01.2021г. и е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Основна цел на операцията: осигуряване на топла храна, която се разнася до домашния адрес на 170 потребители от целевите групи, на територията на всички населени места в Община Куклен. Максималният брой на потребителите е определен от държавата.
 • Реализиране на съпътстващи мерки: те се осъществяват през целия период на изпълнение на операцията, като са съобразени с противоепидемичните мерки и със специфичните нужди на хората в тези условия и се изразяват индикативно в индивидуално консултиране и съдействие за:
  • възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
  • ползването на административни общински услуги;
  • подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене;
  • други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране,  реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи. 

 

Целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

От стартирането на социалната услуга на дата 04.01.2021 г. на територията на Община Куклен тя се реализира по следния начин:

 • По договор за първоначално обявения период 04.01.2021 – 21.04.2021г. са обслужвани до 170 потребители, като е осигуряван топъл обяд на домашния им адрес, на обща стойност до BGN 40 896.90 лв. с ДДС
 • Подписани са три допълнителни споразумения към договора, с които се увеличава срока и стойността му, както следва:
 • Първо споразумение – срок на действие до 30.09.2021г., обща стойност до BGN91 666.08 и осигуряване на топъл обяд до домовете на до 170 броя потребители.
 • Второ споразумение – срок на действие до 10.12.2021г., обща стойност до BGN124236 и осигуряване на топъл обяд до домовете на до 170 броя потребители.
 • Трето споразумение – срок на действие до 30.06.2022г., обща стойност до BGN11 и осигуряване на топъл обяд до домовете на до 170 броя потребители.

При реализацията на проекта до настоящия момент общо са били обслужени 228 броя потребители на територията на Община Куклен.

Обща стойност на договора, период на изпълнение от 04.01.2021г. до 30.06.2022 г.BGN 183 139.11

Оперативна програма „Pазвитие на човешките ресурси“

Проект „Патронажна грижа+ в Община Куклен“ Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Проектът е по Договор № BG05M9OP001-6.002-0045-С01/01.03.2021г., сключен между Община Куклен и Управляващия орган МТСП. «Патронажна грижа+ в община Куклен» е  своеобразно продължение на вече реализираните проекти с наименование «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“» – Компоненти 2,3 и 4, като до голяма степен обединява условията и насоките, описани в тях.

            

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Кандидат-потребители, които могат да ползват интегрираните здравно-социални услуги по проекта са:

 • Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Дейностите, които се извършват от Община Куклен при реализацията на услугата са четири броя, задължителни за изпълнение, и са както следва:

 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.
 2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
 3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
 4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Здравно-социалните услуги по проекта се предоставят от домашни помощници на 18 броя потребители, като всяко лице получава услугата „Патронажна грижа“ до 2 часа на ден.

 На 16.03.2022г. Община Куклен подписа с МТСП Допълнително споразумение, с което изпълнението на проекта се продължава за нов 6-месечен период след неговото приключване на 02.04.2022г. 

-Срок на договора за изпълнение:13 месеца– от 02.03.2021г.-02.04.2022г., стойност: BGN39 553.92

-Срок на допълнителното споразумение: 6 месеца – от 03.04.2022г.-03.10.2022г., стойност BGN 19776.96

Обща стойност на проекта: BGN 59 330.88

Проект BGO5M9ОP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопзването в условие на заплаха на общественото здраве от COVID 19" за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по процедура BGO5M9ОP001-1.099 “Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Община Куклен е подписала договор с Министерството на здравеопазването, което е бенефициент по проекта, уреждащ финансирането на допълнителни трудови възнаграждения за здравните медиатори, извършващи активна работа на първа линия в условията на развиваща се пандемия от COVID 19.

По проекта се осигурява допълнително трудово възнаграждение на здравните медиатори, извършващи активна работа на първа линия в условията на развиваща се пандемия от COVID-19.                          

Национални програми

Национална Програма „Помощ за пенсиониране“

По национална програма „Помощ за пенсиониране“ от Община Куклен e сключен:

 • Договор №614-0029-18-11006/18.08.2021г. с Агенция по Заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда „Родопи”. Наето е едно лице за 24 месеца на длъжност „Общ работник“, договор на обща стойност 19 030 лв., срок до 09.2023 г.

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ
 • Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време, за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, на безработни лица, над 58 г., регистрирани в ДБТ, което подобрява възможностите на лицата, включени в програмата да придобият право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО;

Обща сума по проекта:: BGN 19 030

Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“
 • Договор №614-0040-21-11009 от дата 19.07.2021 г. с Агенция по Заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда „Родопи”. Наето е едно лице за 24 месеца, на длъжност „Технически организатор“, договор на обща стойност 18 630 лв., срок до08.2023г.
 • Договор №614-0044-21-11009 от дата 18.08.2021г. с Агенция по Заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда „Родопи”. Наето е едно лице за 24 месеца, на длъжност „Технически сътрудник“, договор на обща стойност 14 390 лв., срок до09.2023г.

Обща стойност на проекта: BGN 32 750

Национална програма „Старт на кариерата"

Договор №614-0035-21-21001 от дата 14.06.2021г. Предоставяне от Агенцията по Заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда Родопи“ в гр. Пловдив на Община Куклен средства от бюджета за всяко насочено и одобрено безработно лице по условията на утвърдената програма.

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

Работодатели са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.След подбор безработните младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 12 месеца.

По програмата за Община Куклен е одобрена 1 бройка на 8 ч. за служител в Общинска администрация, длъжност „Еколог“. Лицето е назначено след проведена процедура, за период от 12 месеца, считано от месец юли 2021 г.

 

Срок на договора за изпълнение: 12 месеца – от 07.2021г.-31.07.2022г.

Обща стойност на проекта: BGN 11 446

Национална програма “Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование“

Програмата е към Министерството на Образованието и Науката в Република България.

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Обща цел на програмата е подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им.
 • Осигуряване образователни електронни ресурси, „облачни“ услуги (IaaS, PaaS, SaaS), софтуер за професионално обучение, електронен дневник за нуждите на системата на училищното образование и подкрепа на съпътстващите дейности по внедряването и ползването му.

Община Куклен е кандидатствала и е одобрена по раздела: „Внедряване на модерни технологии в процеса на обучение в институциите от системата на предучилищното образование“, с което е осигурен електронен дневник за ДГ „Приятели“ град Куклен.

За реализацията на проекта Община Куклен е сключила договор за заплащане на лицензионна такса с упълномощена от МОН фирма „Училища.БГ“ ООД.  Фирмата е инсталирала административен софтуер „OneBook“ в ДГ „Приятели“. Модул 1 на този софтуер е „Електронен дневник – присъствия и отсъствия“.

 

Срок на договора за изпълнение:  От 19.05.2021-01.09.2022г.

Обща стойност на проекта: BGN 1 100

Проект към ПУДООС(„Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“), към МОСВ (Министерство на околната среда и водите) Проект „Канализация на град Куклен, подобект: Канали с № 92, 92 а, 93 и 98”

Община Куклен е кандидатствала пред ПУДООС, МОСВ с Проект „Канализация на град Куклен, ПОДОБЕКТ: Канали с №92, 92а, 93, 98“

През 2021г. по проекта е проведена обществена поръчка и е избран изпълнител, с когото Община Куклен е подписала договор.

След провеждане на всички съгласувателни процедури и одобрение, на дата 26.07.2021г. е подписан договор за финансиране между ПУДООС и Община Куклен.

Проектът се изпълнява в установените срокове. Строително-монтажните работи се приемат от Комисия и част от изградените съоръжения вече работят. Продължава реализацията на проекта.

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

            С реализацията на проекта ще се подобри инфраструктурата на град Куклен, а оттам ще се повиши и жизнения стандарт на жителите на общината.

             Очакваните измерими резултати от реализацията на  проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • Новоизградена канализационна мрежа – 674 м.
 • Изградени 26 бр.сградни отклонения.
 • 300 бр. жители на гр.Куклен (5 % от общото население на гр. Куклен), новоприсъединени към ГПСОВ- Пловдив чрез изграждането на нова канализационна инфраструктура.
 • Осигурено отвеждане и пречистване средно на 27 501 л. отпадни води на ден и над 10 000 000л. отпадни води годишно.

Обща стойност на проекта:  BGN 260 976.24