ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Регионални програми за заетост

Регионалните програми за заетост са важен инструмент на политиката по заетостта, чрез който местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи.

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • По програмите се осигурява субсидирана заетост на безработни лица от целевите групи, като те имат възможност да постъпят на работа на пълно или непълно работно време, за период от 3 до 6 месеца.
 • Основната цел на регионалните програми е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите.

Средствата по регионалните програми за заетост са от държавния бюджет и се предоставят от възложителя (Агенция по заетостта чрез „Бюро по труда „Родопи“) на работодателя Община Куклен за всяко насочено от възложителя безработно лице, наето по трудов договор.

През 2022 г. в реализацията на Регионалната програма за заетост са назначени 12 лица, на длъжност „Общ работник“ за срок от 6 месеца.

Подписан е договор на Община Куклен с Агенция по заетостта чрез „Бюро по труда „Родопи“ на дата 07.06.2022г., № 614-0043-22-31, срок на действие до 31.12.2022г. 

Обща стойност: BGN 64 623.60

Мярка по член 36, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

По мярката се осигурява заетост за не повече от 18 месеца на безработни лица до 29-годишна възраст, регистрирани в бюрата по труда и насочени към общината.

През 2022 г. в реализацията на мярката е назначено 1 лице, на длъжност „Технически секретар“, за срок от 18 месеца.

Подписан е договор на Община Куклен с Агенция по заетостта чрез „Бюро по труда „Родопи“ на дата 31.05.2022г., № 614-0007-22-51361, срок на действие 18 месеца. 

Обща стойност: BGN 7 080

Проект „Гражданската телевизия и електронните медии – комуникационна среда за взаимодействие между публични власти, гражданското общество, гражданите и бизнеса при опазването на околната среда“.

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Проектът е под № BG05SFOP001-2.025-0187 по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейски Социален Фонд – Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” чрез подбор на проектни предложения по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

 

Основните цели на процедурата са следните:

 1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса
 2. Открито и отговорно управление.

 

Очакваните резултати са:

 • Повишаване на взаимодействието между публичните власти и гражданите, НПО и бизнеса.
 • Нарастване на активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и моиторинга на политики и законодателство

 

Целеви групи: Всички местни участници в опазването на околната среда и създаването на устойчиви екосистеми за взаимодействие между хората и природата – НПО, бизнес, институции и администрации, местни жители, туристи и гости на територията на общината.

 

Дейности при реализация на проекта :

 1. Анализ и моделиране на съвременна иновативна и комуникационна среда за предаване на данни и разпространение на информация.
 2. Създаване на местна „Гражданска телевизия“ – справочно-цифрово съдържание, отразяващо възможностите на структурите на гражданското общество, гражданите и бизнеса за обмен на данни с публичните власти и подаване на сигнали.
 3. Създаване на онлайн видео-блог/влог/ „Гражданска телевизия“-eu/Kuklen в интеграция със социалните мрежи
 4. Провеждане на информационни събития за презентиране на „Гражданската телевизия“ в шестте населени места в община Куклен.

Забележка: Информационните събития ще бъдат организирани онлайн или присъствено.

 1. Управление, информация и публичност.

 

Бенефициент по проекта  е  „Национално сдружение за единство и партньорство“ град Пловдив.

Община Куклен е партньор, съгласно Споразумение, като ще отговаря за „Провеждане на информационни кампании“ с бюджет не по-голям от 6000 лв. с ДДС.

 

Други условия:

 • Максимална стойност на проекта: до 60 000 лв.
 • Грант – 100%

 

Проектът е одобрен и е подписан договор с ОП „Добро управление“.  В процес на реализация, съгласно заложените клаузи и срокове на изпълнение.

№ и дата на договора: № BG05SFOP001-2.025-0187 –С01 /  11.08.2022г.

Срок за изпълнение: от 11.08.2022 – 31.12.2023 г.

Обща стойност на проектното предложение: BGN 59 445.00

Проекти по ПРСР (програма за развитие на селските райони), сдружение „МИГ Куклен – Асеновград“

Проект: “Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен"

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР под номер: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“.

 

Проектът е одобрен и е подписан договор с ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция.  В процес на реализация, съгласно заложените клаузи и срокове на изпълнение.

 • № и дата на договора: № BG06RDNP001-19.139-0003-C01/05.01.2022г.
 • Срок за изпълнение: от 05.01.2022 – 30.06.2023 г.

Обща стойност на проектното предложение: BGN 223 886.95

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Заложените дейности са насочени към оборудване и модернизация на културната инфраструктура на територията на общината и по-конкретно – сградите на Н.Ч. „Н. Й. Вапцаров” – град Куклен и Читалище в с. Добралък. По този начин проектното предложение, ще допринесе за създаването на условия за пълноценен културен живот за местната общност.
 • Оптимално и ефективно използване на културното наследство на селските територии, оттук и насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие.
 • Съхраняване и развитие на териториалната общност и идентичност и изграждане на капацитет за местно развитие

 

За обект Н.Ч. „Н. Й. Вапцаров” в град Куклен:

Предвижда се ремонт и обновяване на вход и фоайе, обредна зала,  киносалон и балкон, сцена, гримьорна, стълбищна площадка, тоалетни.

При реализирането на този ремонт и обновяване ще бъдат извършени дейности по доставка и монтаж на озвучителна система, доставка на столове, огледала, доставка и монтаж на колонни климатици, доставка и монтаж на седалки, доставка и монтаж на гардероби за преобличане,огледала и витрини, доставка и монтаж на завеси за сцена, доставка и монтаж на осветление за сцена и др./

 

За обект Читалище в с. Добралък:

Предвижда се ремонт и обновяване на изложбено помещение, канцелария, библиотека и театрален салон.

При реализирането на този ремонт и обновяване ще бъдат извършени дейности по доставка на бюра и столове; доставка на етажерки за книги; доставка и монтаж на завеси за сцена и др.

 

Проектното предложение съответства на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Куклен 2014-2020г. и е в съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони и „Програмата за развитие на селските райони за периода“ 2014 – 2020 г.; ще допринесе за развитието и оползотворяването на социално-икономическия потенциал на селските райони чрез стимулиране на воденото от общностите местно развитие по подхода ЛИДЕР , Приоритет II от СВОМР на СНЦ «МИГ Куклен – Асеновград».

Проект: “Изграждане на игрище за футбол на малки врати” в Поземлен Имот № 002054, местност “Михов орех“ в землището на град Куклен.

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР, под номер: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Проектът е одобрен и е подписан договор с ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция.  В процес на реализация, съгласно заложените клаузи и срокове на изпълнение.

 • № и дата на договора: № BG06RDNP001-19.139-0002-C01/25.11.2021г.
 • Срок за изпълнение: от 25.11.2021 – 30.06.2023 г.

Обща стойност на проектното предложение: BGN 75 401.52

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Проектното предложение предвижда изграждане и оборудване на спортна инфраструктура, предназначена за обществено ползване и трайно задоволяване на обществени потребности
 • Спортната инфраструктура играе важна роля в живота на местните жители, тъй като задоволява основните социални и спортни потребности на населението от територията на общината. От изключително значение е тя да се развива и да бъде в добро състояние.

Ще се реализират дейности, свързани със строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване за футболното игрище.

Проект: „Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР под номер: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“.

Проектът е одобрен и е подписан договор с ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция.  В процес на реализация, съгласно заложените клаузи и срокове на изпълнение.

 • № и дата на договора: № BG06RDNP001-19.139-0001-C01/08.12.2021г.
 • Срок за изпълнение: от 08.12.2021 – 30.06.2023 г.

Обща стойност на проектното предложение:BGN 68 389.97

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Проектното предложение предвижда изграждане и оборудване на детска площадка, вкл. инфраструктура към нея, предназначена за обществено ползване от децата на град Куклен
 • Детската площадка, оборудването към нея, вкл. и инфраструктурата играят важна роля в живота на местното население, тъй като задоволяват основните физически и социални потребности на най-малките жители на територията на общината. Ето защо от изключително значение е детската инфраструктура постоянно да се изгражда, развива и поддържа в много добро състояние.

Ще се реализират дейности, свързани със строително-монтажни работи по изграждането на детската площадка, доставка и монтаж на оборудване – различни видове люлки, детски и занимателни съоръжения – пързалка, катерушки, въртележка, предпазна и безопасна настилка за игра на децата, изграждане на обезопасени пространства, зони и др.

Местоположението на детската площадка ще е  в УПИ IV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационният план на гр. Куклен,   – в парк зеленина под „Замъка Орфей“

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейски социален фонд „Плюс“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

От 03.10.2022г. Община Куклен стартира дейностите по проект по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, по новата Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Със стартиране на дейностите по проекта, ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на Община Куклен, да бъдат подпомогнати с предоставяне на топъл обяд от 03.10.2022г. до 30.09.2025г. включително. 

Така ще се избегне прекъсване на предоставянето на топъл обяд, което с изпълнение на дейностите по предходния проект бе осигурено до 30.09.2022г., съгласно подписан договор BG05FMOP001-5.001-0138-С07 с Агенцията за социално подпомагане (АСП), Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез механизма REACT-EU.

 

Целеви групи потребители:

Осигуряването на топъл обяд е насочено основно към лица и семейства, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа или поради наличие на увреждане или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване. Потребителите ще имат възможност за информиране и консултиране относно предоставяне на социални услуги от Община Куклен и др.

Във връзка с определяне на лицата, които да бъдат включени като потребители по проекта, анализиране обстоятелствата относно принадлежността им към целевите групи и наличие на право да се възползват от дейностите по проекта, е необходимо всяко лице желаещо да получава топъл обяд, да подаде в деловодството на Община Куклен: Заявление-декларация и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец.

Бланки на документите, могат да бъдат свалени от тук.

Назначена с изрична заповед комисия, ще разгледа и анализира наличната информация за идентифициране на нуждаещите се лица, като същата, ще определи потребителите имащи право да бъдат включени в процедурата, след извършена от ДСП-Родопи проверка за принадлежност към целевите групи.

Срок за изпълнение на операцията: от 03.10.2022 – 30.09.2025 г.

Оперативна програма „Pазвитие на човешките ресурси“

Проект „Патронажна грижа+ в Община Куклен“

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Проектът е по Договор № BG05M9OP001-6.002-0045-С01/01.03.2021г., сключен между Община Куклен и Управляващия орган МТСП. «Патронажна грижа+ в община Куклен» е  своеобразно продължение на вече реализираните проекти с наименование «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“» – Компоненти 2,3 и 4, като до голяма степен обединява условията и насоките, описани в тях.

            

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Кандидат-потребители, които могат да ползват интегрираните здравно-социални услуги по проекта са:

 • Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Дейностите, които се извършват от Община Куклен при реализацията на услугата са четири броя, задължителни за изпълнение, и са както следва:

 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.
 2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
 3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
 4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Здравно-социалните услуги по проекта се предоставят от домашни помощници на 18 броя потребители, като всяко лице получава услугата „Патронажна грижа“ до 2 часа на ден.

На 16.03.2022г. Община Куклен подписа с МТСП Допълнително споразумение, с което изпълнението на проекта се продължава за нов 6-месечен период след неговото приключване на 02.04.2022г. с ново наименование: Процедура №BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“.

На 09.09.2022г. Община Куклен подписа с МТСП Допълнително споразумение, с което изпълнението на проекта се продължава за нов 6-месечен период след неговото приключване на 03.10.2022г. с ново наименование: Процедура №BG05M9OP001-6.009 „Патронажна грижа+ Компонент 3“.

-Срок на първоначалния договор за изпълнение:13 месеца– от 02.03.2021г.-02.04.2022г., стойност: BGN39 553.92

-Срок на първо допълнително споразумение: 6 месеца – от 03.04.2022г.-03.10.2022г., стойност BGN 19776.96

-Срок на второ допълнително споразумение: 6 месеца – от 04.10.2022г.-04.04.2023г., стойност BGN 19776.96

Обща стойност на проекта: BGN 79 107.84

Проект BGO5M9ОP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопзването в условие на заплаха на общественото здраве от COVID 19" за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по процедура BGO5M9ОP001-1.099 “Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Община Куклен е подписала договор с Министерството на здравеопазването, което е бенефициент по проекта, уреждащ финансирането на допълнителни трудови възнаграждения за здравните медиатори, извършващи активна работа на първа линия в условията на развиваща се пандемия от COVID 19.

По проекта се осигурява допълнително трудово възнаграждение на здравните медиатори, извършващи активна работа на първа линия в условията на развиваща се пандемия от COVID-19.

Национални програми

Национална Програма „Помощ за пенсиониране“

По национална програма „Помощ за пенсиониране“ от Община Куклен са сключени:

 • Договор №614-0029-18-11006/18.08.2021г. с Агенция по Заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда „Родопи”. Наето е едно лице за 24 месеца на длъжност „Общ работник“, договор на обща стойност 19 030 лв., срок до09.2023г.
 • Договор от месец 08.2022г. с Агенция по Заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда „Родопи”. Наето е едно лице за 24 месеца, договор на обща стойност 20 280 лв., срок до09.2024г.

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

 • Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ
 • Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време, за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, на безработни лица, над 58 г., регистрирани в ДБТ, което подобрява възможностите на лицата, включени в програмата да придобият право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО;

Обща сума по проекта:: BGN 39 310

Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“

Договор №614-0040-21-11009 от дата 19.07.2021 г. с Агенция по Заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда „Родопи”. Наето е едно лице за 24 месеца, на длъжност „Технически организатор“, договор на обща стойност 18 630 лв., срок до08.2023г.

 

Договор №614-0044-21-11009 от дата 18.08.2021г. с Агенция по Заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда „Родопи”. Наето е едно лице за 24 месеца, на длъжност „Технически сътрудник“, договор на обща стойност 14 390 лв., срок до09.2023г.

 

Договор с Агенция по Заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда „Родопи”. Наето е едно лице за 24 месеца на длъжност „Общ работник“, договор на обща стойност 20500 лв., срок до10.2024г.

 

Обща стойност на проекта: BGN 53 250

Национална програма „Старт на кариерата"

Договор №614-0035-21-21001 от дата 14.06.2021г. Предоставяне от Агенцията по Заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда Родопи“ в гр. Пловдив на Община Куклен средства от бюджета за всяко насочено и одобрено безработно лице по условията на утвърдената програма.

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

Работодатели са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.След подбор безработните младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 12 месеца.

По програмата за Община Куклен е одобрена 1 бройка на 8 ч. за служител в Общинска администрация, длъжност „Еколог“. Лицето е назначено след проведена процедура, за период от 12 месеца, считано от месец юли 2021 г.

 

Срок на договора за изпълнение: 12 месеца – от 07.2021г.-31.07.2022г.

Обща стойност на проекта: BGN 11 446

Проект към ПУДООС(„Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“), към МОСВ (Министерство на околната среда и водите) Проект „Канализация на град Куклен, подобект: Канали с № 92, 92 а, 93 и 98”

Община Куклен е кандидатствала пред ПУДООС, МОСВ с Проект „Канализация на град Куклен, ПОДОБЕКТ: Канали с №92, 92а, 93, 98“

През 2021г. по проекта е проведена обществена поръчка и е избран изпълнител, с когото Община Куклен е подписала договор.

След провеждане на всички съгласувателни процедури и одобрение, на дата 26.07.2021г. е подписан договор за финансиране между ПУДООС и Община Куклен.

Проектът се изпълнява в установените срокове. Строително-монтажните работи се приемат от Комисия и част от изградените съоръжения вече работят. Продължава реализацията на проекта.

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

С реализацията на проекта ще се подобри инфраструктурата на град Куклен, а оттам ще се повиши и жизнения стандарт на жителите на общината.

Очакваните измерими резултати от реализацията на  проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • Новоизградена канализационна мрежа – 674 м.
 • Изградени 26 бр.сградни отклонения.
 • 300 бр. жители на гр.Куклен (5 % от общото население на гр. Куклен), новоприсъединени към ГПСОВ- Пловдив чрез изграждането на нова канализационна инфраструктура.
 • Осигурено отвеждане и пречистване средно на 27 501 л. отпадни води на ден и над 10 000 000л. отпадни води годишно.

Обща стойност на проекта:  BGN 260 976.24