ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Проекти по оперативни програми

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“ – КОМПОНЕНТ 2

Договор № BG05M9OP001-2.040 – 0126 – С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Срок за изпълнение: 09.07.2019 – 09.09.2020 г.

Обща стойност на проекта: BGN 66 803.92

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

При изпълнението на проекта в община Куклен се обслужват 23 потребители, при предвидени от държавата 18.

Предлаганите услуги по проекта са:

Здравни грижи /от медицинска сестра/;
Социални дейности /Домашен помощник, психологическо консултиране/.  

Потребителите, които ползват здравно-социалните услуги, са:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства – това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа, в т. ч. с чужда и без чужда помощ.
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“ – КОМПОНЕНТ 3

Проектът е с рег. №  BG05M9OP001-2.040-0126 към Договор № BG05M9OP001-2.040-0126 С01 от 23.07.2019 г. и Допълнително Споразумение № 01 от 05.05.2020 г. по изпълнението на нова процедура към проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG05М9ОР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Срок за изпълнение: 01.06.2020 – 31.12.2020 г.

Обща стойност на проекта: BGN 40 875

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

При изпълнението на проекта в община Куклен се обслужват 26 потребители, при предвидени от държавата 25.   

Услугите се предоставят от двама домашни помощници.

Потребителите на услугата са:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства;
 • Служители на доставчици на социални услуги;
 • Възрастни в риск.

 

Извършват се  следните дейности:

 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
 • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
 • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“ – Процедура BG05M9OP001-2.103 - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектът е с рег. №  BG05M9OP001-103 към Договор № BG05M9OP001-2.040-0126 С01 от 23.07.2019 г. и Допълнително Споразумение № 1 от 31.05.2020 г. по изпълнението на нова процедура към проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

При изпълнението на проекта в община Куклен се обслужват 23 потребители, при предвидени от държавата 18.

Предоставят се 2 вида услуги: „Домашен помощник“ и „Здравна грижа от медицинско лице“.

Срок за изпълнение: 10.09.2020 – 10.03.2021 г.

Обща стойност на проекта: BGN 19 776.96

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Целта е удължаване предоставянето на патронажна грижа на лицата от целевите групи за допълнителен период от 6 месеца, с което се отговоря на нуждите на населението от предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания.

Допустими целеви групи потребители:
– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
– Хора с увреждания и техните семейства.

Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден (идентично с К2)

Проект BGO5M90PO01-1.005.0001 "Обучения и заетост за младите хора"

Финансиран е от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ и Инициативата за младежка заетост“.

 1. Договор № ОЗМ-ХУ-06-14-160#6 от 01.10.2018 г. Предоставяне от Агенцията по Заетостта на Община Куклен средства от бюджета на проекта за всяко насочено и одобрено безработно лице с трайни увреждания по условията на проекта. Договорът е за едно лице, на обща стойност BGN 14 641.41 и е действащ, със срок до 04.10.2020г.

Наето е 1 лице на длъжност „Общ работник“, за срок от 24 месеца.

 1. Договор № ОЗМ-ХУ-06-14-150#6 от 01.10.2018 г. Предоставяне от Агенцията по Заетостта на Община Куклен средства от бюджета на проекта за всяко насочено и одобрено безработно лице с трайни увреждания по условията на проекта. Договорът е за едно лице, на обща стойност BGN 15 406.44 лв. и е действащ, със срок до 04.10.2020г.

Наето е 1 лице на длъжност „Технически сътрудник“, за срок от 24 месеца.

 1. Договор № ОЗМ-ХУ-06-14-486#6 от 01.10.2018 г. Предоставяне от Агенцията по Заетостта на Община Куклен средства от бюджета на проекта за всяко насочено и одобрено безработно лице с трайни увреждания по условията на проекта. Договора е за едно лице, на обща стойност BGN 16 077 лв. и е действащ, със срок до 04.10.2020г.

Наето е 1 лице на длъжност „Общ работник“, за срок от 24 месеца.

Общо за трите договора по програмата: BGN 46 124.85

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Проект „Обучения и заетост за младите хора” предоставя възможности за интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст, вкл.  регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

Проект BGO5M90PO01-1.010.0001 "Обучения и заетост"

Финансиран е от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ“.

 1. Договор № ОЗ-ХУ-06-14-1583#6 от 11.12.2018 г. Предоставяне от Агенцията по Заетостта на Община Куклен средства от бюджета на проекта за всяко насочено и одобрено безработно лице с трайни увреждания по условията на проекта. Договорът е за заетост на 5 лица, на обща стойност BGN 73 207.20 и е  действащ, със срок до края на 2020 г

Наети общо 5 лица на длъжност „Общ работник“, за срок от 24 месеца.

 1. Договор № ОЗ-ХУ-06-14-358#6 от 21.02.2019 г.  Предоставяне от Агенцията по Заетостта на Община Куклен средства от бюджета на проекта за всяко насочено и одобрено безработно лице с трайни увреждания по условията на проекта.  Договорът е за заетост на 3 лица, на обща стойност BGN 48 231  и е  действащ, със срок до края на 2020 г.      

Наети са общо 3 лица на длъжности: „Метач“ и „Работник-поддръжка“, от които единият работи по поддръжка в кметство село Гълъбово, другите двама – в гр. Куклен.

Общо за двата договора по програмата: BGN 121 438.20

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

Създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, обект на Програмата.

Проект „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”

Община Куклен е партньор на Община Асеновград по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО – Регион Асеновград”. Общата стойност на проекта е BGN 13 245 456.73 , от които BGN 8 360 243.98  са от Европейския фонд за регионално развитие, BGN 1475337.17 – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България, BGN 1234290.72 – собствен принос за бенефициента и BGN 2175584.86 лева са недопустими  разходи.

Обща стойност на проекта: BGN 13 245 456.73

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Проект Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2. Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 22 общини от 4 Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО).

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. – 105 000 т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27 %.

Максималният срок за изпълнение на всеки проект е 35 месеца, от които 30 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта.

Проект BGO5M9ОP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопзването в условие на заплаха на общественото здраве от COVID 19" за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по процедура BGO5M9ОP001-1.099 “Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Община Куклен е подписала договор с Министерството на здравеопазването, което е бенефициент по проекта, уреждащ финансирането на допълнителни трудови възнаграждения за здравните медиатори, извършващи активна работа на първа линия в условията на развиваща се пандемия от от COVID 19.

Национални програми

Национална Програма „Помощ за пенсиониране“

По национална програма „Помощ за пенсиониране“ е сключен Договор с № 614-0029-18-11006/13.09.2018 г. с Агенция по Заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда „Родопи”.

Наето е едно лице за 24 месеца, като договорът е на обща стойност 15 310 лв. и е до 20.09.2020 г.                

Общо: BGN 15 310.

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.

Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време, за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, на безработни лица, над 58 г., регистрирани в ДБТ, което подобрява възможностите на лицата, включени в програмата да придобият право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО.

Национална Програма “Осигуряване на грижи в домашна среда"

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80% до 89,99 % степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Подобряване на качеството на живот на хора с от 80% до 89,99% степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България, чрез предоставянето на персонална грижа в домашна среда, насочена към подпомагане на ежедневните им потребности за самообслужване.

Социална сигурност на включените в Програмата лица в краткосрочен план (социално и здравно осигуряване) и в по-дългосрочен план (пенсионно осигуряване).

Към настоящия момент програмата е действаща и се набират документи на нуждаещи се потребители, отговарящи на условията.

„Механизъм за личната помощ“ по ЗЛП

Механизмът за личната помощ е разработен по Закона за личната помощ, като е насочен към хора с увреждания, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи гр. Пловдив.

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Механизмът е насочен към подкрепа на хора с увреждания с намалена работоспособност над 90% с определена чужда помощ за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.

Към момента в Община Куклен механизмът за лична помощ се ползва от  41 потребители, които са обслужвани от 41 лични асистенти.

Проекти по време на условията на извънредна ситуация – 2020 и пандемия от COVID – 19

Проект: "Целево подпомагане с топъл обяд в Община Куклен“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020 г.”

Проектът е в рамките на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020“, финансиран от от Националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане.

Срок на проекта : 01.05.2020 – 24.07.2020 г.
Първоначално удължаване 25.07.2020 – 31.08.2020 г.
Второ удължаване: 01.09.2020-31.10.2020 г.

Обща стойност на проекта: BGN 41 412

 

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Социалният проект, финансиран по програмата за целево подпомагане от Агенцията за социално подпомагане, е обхванал най-уязвимите лица в настоящата извънредна ситуация на пандемия от коронавирус на територията на община Куклен.

Осигурена е топла храна, която се разнася до домовете на 170 потребители от целевите групи, а именно:

 • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
 • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
 • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Проекти към ПУДООС, МОСВ

Проект „Канализация на град Куклен, подобект: Канали с № 92, 92 а, 93 и 98”

Община Куклен е кандидатствала пред ПУДООС, МОСВ с Проект „Канализация на град Куклен, ПОДОБЕКТ: Канали с № 92, 92а, 93, 98“

През април 2020 г. проектът е одобрен, има подписан договор между ПУДООС и Община Куклен.

Обща стойност на проекта BGN   307 097.73

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Очакваните измерими резултати от реализацията на  проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • Новоизградена канализационна мрежа – 674 м.
 • Изградени 26 бр. сградни отклонения.
 • 300 бр. жители на гр. Куклен (5 % от общото население на гр. Куклен), новоприсъединени към ГПСОВ- Пловдив чрез изграждането на нова канализационна инфраструктура.
 • Осигурено отвеждане и пречистване средно на 27 501 л. отпадни води на ден и 10 000 000л. отпадни води  годишно.