Проект BG05M9OP001-2.040 – 0126-С01
«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на
Община Съединение и Община Куклен»

О Б Я В А

за подбор на служители по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на  Община Съединение и Община Куклен“ с рег. №  BG05M9OP001-2.040-0126, както следва:

 

 • ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 2
МЯСТО НА РАБОТА:  
Предоставяне на здравно-социалната услуга в домашна среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта)

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Няма изисквания
ТРУДОВ СТАЖ:  Няма изисквания

ДРУГИ: Работата, като ,,Личен асистент‘‘, ,,Социален асистент‘‘ и ,,Домашен помощник‘‘  по проекти с европейско или национално финансиране, е предимство

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с лица с увреждания и възрастни хора по предоставяне на здравно-социални услуги

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца

РАБОТНО ВРЕМЕ: Пълно (8 ч.)

Забележка: Един домашен помощник ще обслужва четири  лица/потребители на здравно- социални услуги (по изисквания на Управляващия орган на проекта)

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – по образец (Приложение 1А);
 • Копие от документ за самоличност;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
 • Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);
 • Други документи – при необходимост.

 

 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА:  Предоставяне на здравно-социалната услуга в домашна среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Средно-специално, висше – бакалавър, магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:  Лица с придобита професионална квалификация ,,Медицинска сестра“, ,Медицински фелдшер“, или ,,Акушерка“

ТРУДОВ СТАЖ:  Стаж в сферата на предоставянето на здравни услуги минимум 1 година

ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство –  удостоверява се с приложен документ

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Прилагане спецификата на аутрич работа (изнесена на терен, в домашни условия); гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца

РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – свободен текст;
 • Копие от документ за самоличност;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
 • Копие на документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.);
 • Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер).
 • Други документи – при необходимост.

 

 • ШОФЬОР

 

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА:  Община Куклен
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Средно, средно-специално образование

ТРУДОВ СТАЖ: Опит над 1 година на длъжността ,,Шофьор‘‘

ДРУГИ: Да познава устройството, принципите на действие и техническите изисквания за правилната експлоатация на поверения му автомобил;

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Способност за самостоятелна работа и работа в екип

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца

РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – свободен текст;
 • Копие от документ за самоличност;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
 • Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността;
 • Копие на свидетелство за правоуправление на МПС категория „В”
 • Други документи – при необходимост.

 

 

 • КООРДИНАТОР/ДИСПЕЧЕР/

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА:  община Куклен

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Минимални изисквания – Средно образование (по единен класификатор на АСП)

ТРУДОВ СТАЖ: Работата като социален работник е предимство; стаж в сферата на социалните услуги (проектна дейност, местна дейност, държавно делегирана дейност) минимум 1 година

ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство –  удостоверява се с приложен документ

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Прилагане спецификата на аутрич работа (изнесена на терен, в домашни условия); гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; работа в екип

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца

РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (до 80 часа месечно.)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – свободен текст;
 • Копие от документ за самоличност;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
 • Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността;
 • Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);
 • Други документи – при необходимост.

         ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ: от 29.07.2019 г. /понеделник/ до 16.08.2019 г. /петък/ включително, в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 12:00 и 13:00-17.00 ч., всеки делничен ден.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани за датата и часа за провеждане на интервю.

 

Кликнете върху линка за заявление за кандидатстване за свободни позиции по проекта:

Обява-персонал-Куклен