Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН:

  1. Поземлен имот с идентификатор 40467.1.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри, площ  –  6 195 кв.м.,  м. „Орта хан”, трайно предназначение на територията –земеделска, начин на трайно ползване – нискостъблена гора –  247 800 лв.
  2. Поземлен имот № 40.703, площ – 359 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш“,  начин на трайно ползване – ниви – 14 360  лв.
  3. Поземлен имот № 41.306, площ – 833 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш“,  начин на трайно ползване – ниви – 20 825 лв.

 

II. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  С. ЯВРОВО:

  1. Поземлен имот № 220, площ – 664 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Добрева чешма/“Ласово“,  начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих – 14 608 лв.
  2. Поземлен имот № 221, площ – 576 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Добрева чешма/“Ласово“,  начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих – 12 672 лв.

  

IІI.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1. Поземлен имот  с идентификатор 40467.11.478 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Капсида”, гр.Куклен, община Куклен, площ –11 638 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: овощна градина, категория на земята: 4, за срок от 7 години, до 01.10.2028 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 70 лв./дка.
  2. Поземлен имот  с идентификатор 40467.11.476 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Капсида”, гр.Куклен, община Куклен, площ –12 179 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: овощна градина, категория на земята: 4, за срок от 7 години, до 01.10.2028 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 70 лв./дка.
  3. Площ от 1 кв.м. за поставяне на машина за топли напитки на входната площадка в сградата на Общинска администрация на община Куклен, намираща се в УПИ-XV-СНС-МЖ, кв. 38 по регулационния план на гр. Куклен, състоящ се от сграда със застроена площ 300 кв.м., дворно място 530/780 ид. части, цялото от 780 кв.м, публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43, с АОС № 3/03.01.2002 г. и съгласно схемата по чл. 56 от ЗУТ, одобрена от Техническа служба на Община Куклен, неразделна част от Решение № 312, взето на Редовно заседание с Протокол № 31 от 30.07.2021 г. на Общински съвет Куклен, за срок от 5 години, срещу начална тръжна наемна цена от 50 лв./кв.м. на месец без ДДС.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 18.10.2021 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 19.10.2021 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 19.10.2021 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.


Обновено на 27.10.2021

Резултати