Община Куклен е напът да приеме първия си общ устройствен план

Община Куклен е напът да приеме първия си общ устройствен план (ОУП), по който се работи от 2008 година насам. Общественото обсъждане премина при засилен интерес, а постъпилите предложения от граждани и организации са десетки. В плана са заложени основно повече терени...

Покана за обществено обсъждане на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии – собственост на община Куклен, обл.Пловдив, на територията на община Куклен, в териториалния обхват на ТП “Държавно горско...

Съобщение от Агенцията за социално подпомагане

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенцията за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп на гражданите до административните си услуги чрез: – Единния портал за достъп до електронни административни услуги; – Системата за сигурно...

Обява за подбор на служител по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на  Община Съединение и Община Куклен“

Проект BG05M9OP001-2.101 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен»- Компонент 3 О Б Я В А за подбор на служител по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на ...