Община Куклен, област Пловдив на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 517 на ОБС Куклен, взето с протокол № 46 от 27.10. 2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията се  разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект: „Жилищна сграда в имот 001184- жил. стр., местност „Св. Петка”, с. Гълъбово, община Куклен- уличен водопровод”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА

Кмет на община Куклен