Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №262 на ОБС Куклен, взето с протокол  №27 от 26.03.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника” на поземлен  имот с идентификатор: №40467.12.210, местност „Каракуш тарла” в землището на гр. Куклен,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.