Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №274 на ОБС Куклен, взето с Протокол №28 от 29.04.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 180007 ,местност „Гробът”, землище с. Руен, община Куклен. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 03.11.2021г.

По реда АПК Ви съобщаваме, че проекта за изработване на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) с цел промяна предназначението за „Жилищно застрояване” за поземлен имот №180007, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Гробът”, з-ще с. Руен, община Куклен, област Пловдив е одобрен със Заповед №823/02.11.2021г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                       Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.