На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

„Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване в поземлени имоти № 40467.14.46, 40467.14.47, 40467.14.48, 40467.14.54, 40467.14.375, 40467.14376, 40467.14.19, 40467.14.18, 40467.19.59, 40467.19.59, 40467.19.60, 40467.19.67, 40467.19.71, 40467.19.72, 40467.19.75, 40467.19.78, 40467.19.83, 40467.19.84, 40467.19.85, 40467.19.86, 40467.19.88, 40467.19.93, землище в гр.Куклен, община Куклен“

Възложител: Валентина Стайкова Василева
Лице за контакти и упълномощен представител: Костадин Павлов
Tелефон за контакти: 0889 308 851

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 19.07.2021 г. – 01.08.2021 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Tелефон за контакти: 03115/ 21-20