С Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 26.03.2021г. приключиха дейностите по изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИЯТЕЛИ“ В ГРАД КУКЛЕН”, по Договор №16/07/2/0/00650 от 16.01.2018г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. в размер на 623 635,78лв. (съгл. Анекс V от 18.11.2020г.)

Изпълнението на проекта включва благоустрояването на двора, изграждане на нови детски площадки за различните възрастови групи, ограда, алейно осветление, система за видеонаблюдение, спортно игрище, както и доставяне на ново мебелно обзавеждане, бяла техника и посуда за кухнята. В проекта е предвидено и подменяне на радиаторите, както и монтиране на нови климатични системи.