На основание чл. 6д, ал. 1 от „Закон за защита при бедствия” в Община Куклен е изготвен проект на “ Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Куклен 2021-2030 година”.

Във връзка с чл. 6д, ал. 2 от „Закон за защита при бедствия”, Община Куклен уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законно установения срок от 30 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект на „ Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Куклен 2021-2030 година” на e-mail: mail@kuklen.org или в деловодството на община Куклен, на адрес гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43.