Изх. № 113/19.06.2024 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА,

СВИКВАМ

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН,

находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43,

на 28.06.2024 г. /петък/ от 14:00 часа

при следния 

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка № 115/18.06.2024 г. – Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 г.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

2. Докладна записка № 116/18.06.2024 г. – Изразяване на съгласие за продажба на придаваеми площи към УПИ ХХ-1388 и УПИ ХIХ-1389, кв. 106 по регулационния план на гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, одобрен с Решение № 439/25.02.2022 г. на Общински съвет Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

3. Докладна записка № 117/18.06.2024 г. – Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни нужди /Д-р Румяна Горева и д-р Иван Горев/

Вносител: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен

4. Докладна записка № 118/18.06.2024 г. – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2023 г.

Вносител: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен

5. Докладна записка № 119/18.06.2024 г. – Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на Параграф 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

Вносител: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен

6. Докладна записка № 120/18.06.2024 г. – Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с ИД 40467.13.357 за обект: „Складови и обществено обслужващи дейности“, през имот ПИ с ИД 40467.13.320-селскостопански, горски, ведомствен път на община Куклен в землище на гр. Куклен, местност „Сеймен тарла“, област Пловдив.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

7. Докладна записка № 121/18.06.2024 г. – Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.

Вносител: д-р Анелия Кметова – Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта

8. Докладна записка № 122/18.06.2024 г. – Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление вх. № 4506/30.05.2024 г. от „АГРОБЕЙС“ ООД.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

9. Питания, становища, мнения.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието Ви е задължително.

ИВА ДИЧЕВА,        
Председател на Общински съвет Куклен