На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА
открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение
”Еднофамилни жилищни сгради‘‘ в ПИ 18277.6.369, 18277.6.370 и 18277.6.373 по КК на с. Гълъбово, община Куклен
Възложител: ”ДЖИ ЕС ДЖИ” ООД
Лице за контакти и упълномощен представител: Н. Георгиева
Телефон за контакти: 0897 856703

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 01.12.2021г. – 14.12.2021г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

 Лице за контакти: С. Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20