ЗАПОВЕД № 53 / 24.01.2022 г.

 

Във връзка с подадено заявление с вх. № 9695/13.12.2021 г. от М. Д. Д., с адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 63 А,  за заличаване на адресни регистрации, извършени на нейния адрес, на основание чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е образувана комисия със заповед № 991/15.12.2021 г.  на Христо Божинов – Заместник-кмет, заместващ Кмета на община Куклен, съгласно заповед № 938/25.11.2019 г.

Комисията, в изпълнение на поставената задача, е извършила проверка за спазване изискванията за извършване на адресните регистрации и е изготвила протокол с вх. № 400/19.01.2022 г.

С оглед правилното приложение на материалния закон – чл. 99б, във връзка с чл. 92 от ЗГР, комисията предлага на кмета  на община Куклен да се заличат регистрациите по постоянен и настоящ адрес на М. Д. К., ЕГН: ; Д. Х. К., ЕГН:  и М. Д. К., ЕГН:, в съответствие с целта на закона – поддържане на регистъра на населението по отношение на постоянния и настоящия адрес на лицата в актуално състояние, съответстващо на действителното фактическо положение.

Предвид констатациите на комисията, образувана със заповед № 991/15.12.2021 г. на заместник-кмета, заместващ кмета на община Куклен, описани в протокол вх. № 400/19.01.2022 г.  за извършена проверка по чл. 99б от ЗГР, на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 3, във връзка с чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Да се заличат адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес в гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 63 А, община Куклен, област Пловдив, на следните лица:
  • М. Д. К., ЕГН:;
  • Д. Х. К., ЕГН:;
  • М. Д. К., ЕГН:.
 1. Настоящата заповед да се изпрати до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ, чрез Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” – Пловдив, за автоматизирано заличаване на адресните регистрации по т. 1 от заповедта в регистъра на населението.
 2. 3. Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 18а, във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК, на всички заинтересовани страни.
 3. На основание чл. 99, ал. 1 от ЗГР всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяна на настоящия си адрес.
 4. На основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му за настоящата заповед да подмени личните си документи.
 5. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Мариана Ганева – секретар на Община Куклен.
 6. Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд  Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването й. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на Община Куклен