На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС

ОБЩИНА КУКЛЕН

ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП)

„Жилищно строителство“ в ПИ 40467.9.440, землище на гр. Куклен, м. „Червенака“, община Куклен

Възложители: Махмуд Алиев и Хамди Карахалил
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон за контакти: 0878 550997

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 24.02.2022г. – 09.03.2022г., в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
Телефон за контакти: 03115/ 21-20