„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.
СДРУЖЕНИЕ „МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018г.

Проект: “Изграждане на игрище за футбол на малки врати” в Поземлен Имот № 002054, местност “Михов орех“ в землището на град Куклен.

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР, под номер: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Проектът е одобрен и е подписан договор с ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция.  В процес на реализация, съгласно заложените клаузи и срокове на изпълнение.

  • № и дата на договора: № BG06RDNP001-19.139-0002-C01/25.11.2021г.
  • Срок за изпълнение: от 25.11.2021 – 30.06.2023 г.

Обща стойност на проектното предложение: BGN 75 401.52

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

  • Проектното предложение предвижда изграждане и оборудване на спортна инфраструктура, предназначена за обществено ползване и трайно задоволяване на обществени потребности
  • Спортната инфраструктура играе важна роля в живота на местните жители, тъй като задоволява основните социални и спортни потребности на населението от територията на общината. От изключително значение е тя да се развива и да бъде в добро състояние.

Ще се реализират дейности, свързани със строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване за футболното игрище.