Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  С. ЯВРОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН:

  1. Поземлен имот № 136.11, площ – 878 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Попеница“,  начин на трайно ползване – нива – 15 804  лв.

ІI.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1. Поземлен имот  с идентификатор 18277.3.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Локова”, с.Гълъбово, община Куклен, площ – 1 319 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 9, за срок от 5 години, до 01.10.2027 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 30 лв./дка.
  2. Поземлен имот  с идентификатор 18277.3.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Локова”, с.Гълъбово, община Куклен, площ – 541 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 9, за срок от 5 години, до 01.10.2027 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 30 лв./дка.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 12.04.2022 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 13.04.2022 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 13.04.2022 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.

 


Обновено на 18.04.2022

Заповед №330 от 18.04.2022

Заповед №331 от 18.04.2022