На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение:

„Разширение на дейността за третиране на отпадъци в Предприятие за производство на части за автомобилната индустрия“ в УПИ XXVII 011371 – производствена и складова дейност, масив 11 по плана на ПТЗ Куклен, община Куклен

Възложител: „ОДЕЛО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Лице за контакти: Р. Караилиева
Телефон за контакти: 0883 700137

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 25.03.2022. – 07.04.2022., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20