Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

 

I. ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН:

  1. Поземлен имот № 41.781, площ – 413 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш“ – 18 585  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС

II. ПРОДАЖБИ В С. ДОБРАЛЪК, ОБЩИНА КУКЛЕН:

  1.  Поземлен имот № 273, площ – 421 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Георгиева черква“ – 16 840  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.
  2. Поземлен имот № 274, площ – 421 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Георгиева черква“ – 16 840  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.
  3. Поземлен имот № 275, площ – 421 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Георгиева черква“ – 16 840  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.   

ІII.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1. Поземлен имот  с идентификатор 40467.25.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Кьош къръ”, гр.Куклен, община Куклен, площ – 781 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 9, за срок от 5 години, до 01.10.2027 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 50 лв./дка. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.   
  2. Поземлен имот  с идентификатор 40467.25.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Кьош къръ”, гр.Куклен, община Куклен, площ – 1 029 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 9, за срок от 5 години, до 01.10.2027 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 50 лв./дка. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.   

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 22.08.2022 г., 16:30 ч.

Оферти се подават на горепосоченото място до 23.08.2022 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 23.08.2022 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.

 


Обновено на 31.08.2022 г.

Заповед №806 от 31.08.2022 г.
Заповед №807 от 31.08.2022 г.
Заповед №808 от 31.08.2022 г.