На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

„Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение на производствени и неопасни отпадъци“ в ПИ 40467.1.297 гр. Куклен, м. „Орта Хан“, община Куклен, област Пловдив, с обща площ 3562 кв. м.“

 

Възложител: „ВЪЗХОД ИМПЕКС БГ“ ЕООД
Телефон за контакти: 0895 580456
Е-mail: vazhodimpex@abv.bg
Лице за контакти: Хайри Камберов

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 05.08.2022 г. – 18.08.2022 г. в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

 

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20