АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027,

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Куклен има намерение да кандидатства с проект по операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“, по новата Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

При кандидатстване и одобрение на заявлението по процедурата, ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на Община Куклен, да бъдат подпомогнати с предоставяне на топъл обяд от 01.10.2022г. до 30.09.2025г. включително. Така ще се избегне прекъсване на предоставянето на топъл обяд, което с изпълнение на дейностите по изпълнение на настоящия проект е осигурено до 30.09.2022г., съгласно подписан договор BG05FMOP001-5.001-0138-С07 с Агенцията за социално подпомагане (АСП), Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез механизма REACT-EU.

Осигуряването на топъл обяд е насочено основно към лица и семейства, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа или поради наличие на увреждане или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване. Потребителите ще имат възможност за информиране и консултиране относно предоставяне на социални услуги от Община Куклен и др.

Във връзка с определяне на лицата, които да бъдат включени като потребители по проекта, анализиране обстоятелствата относно принадлежността им към целевите групи и наличие на право да се възползват от дейностите по проекта, е необходимо всяко лице желаещо да получава топъл обяд, да подаде в деловодството на Община Куклен: Заявление-декларация и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец.

Бланки на документите, могат да бъдат свалени от тук.

Назначена с изрична заповед комисия, ще разгледа и анализира наличната информация за идентифициране на нуждаещите се лица, като същата, ще определи потребителите имащи право да бъдат включени в процедурата, след извършена от ДСП-Родопи проверка за принадлежност към целевите групи.