На основание: чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

”Изграждане на тръбен кладенец” в УПИ IV-парк и трафопост, кв. 34 по регулационния план на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

Възложител:  община Куклен
Телефон за контакти: 0888 955 255

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 19.10.2022 г. – 01.11.2022 г. в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20