Проект № BG05SFPR002-2.001-0227-С01 Грижа в дома в община Куклен

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

О Б Я В А

за подбор на служители по проект  „Грижа в дома в Община Куклен “ с рег. №  BG05SFPR002-2.001-0227-C01, както следва

 

 1. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 10
МЯСТО НА РАБОТА: Територията на Община Куклен:  Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда  (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта), за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания – помощ в дома, която включва дейности по почистване, пране и други; доставка на храна и хранителни продукти, и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Основно образование.
ТРУДОВ СТАЖ:  Няма изисквания.
ДРУГИ: Работата, като ,,Личен асистент‘‘, ,,Социален асистент‘‘ и ,,Домашен помощник‘‘  по проекти с европейско или национално финансиране, е предимство.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с лица с увреждания и възрастни хора по предоставяне на социални услуги.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно срока на действие на проекта – 12 месеца
РАБОТНО ВРЕМЕ:  Пълно (8 часа).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление-декларация – по образец ;
 • Документ за самоличност- представя се само за справка;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация – ако кандидатът притежава такива;
 • Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер).
 • Медицинско свидетелство ще се изисква при евентуалното назначаване на работа.
 • Свидетелство за съдимост-осигурява се по служебен ред.
 • Други документи – при необходимост или по преценка на самия кандидат.

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА:  Предоставяне на здравна услуга в домашна среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта) – медицински услуги, недублиращи тези предоставяни по НЗОК (мерене на кръвно налягане, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху прием на лекарства и други манипулации)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Средно-специално, висше – бакалавър, магистър.
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:  Лица с придобита професионална квалификация ,,Медицинска сестра“, ,Медицински фелдшер“ или ,,Акушерка“
ТРУДОВ СТАЖ:  Стаж в сферата на предоставянето на здравни услуги минимум 1 година.
ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство –  удостоверява се с приложен документ
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Прилагане спецификата на аутрич работа (изнесена на терен, в домашни условия); гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; работа в екип.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца
РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността –по образец;
 • Документ за самоличност- представя се само за справка;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
 • Копие на документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.);
 • Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер).
 • Медицинско свидетелство ще се изисква при евентуалното назначаване на работа.
 • Свидетелство за съдимост-осигурява се по служебен ред
 • Други документи – при необходимост

 

 1. ШОФЬОР

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА:  Община Куклен. Осигурява транспорт на домашните помощници, медицинска сестра,психолога и диспечъра до дома на потребителите по проекта, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост; заплащане на административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Средно, средно-специално образование
ТРУДОВ СТАЖ: Опит над 1 година на длъжността ,,Шофьор‘‘
ДРУГИ: Да познава устройството, принципите на действие и техническите изисквания за правилната експлоатация на поверения му автомобил;
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Способност за самостоятелна работа и работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца
РАБОТНО ВРЕМЕ: Пълно (8 ч.)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – по образец;
 • Документ за самоличност- представя се само за справка;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
 • Копие от документ за придобит трудов стаж по специалността (трудова книжка, осигурителна книжка и др.)
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер).
 • Копие на свидетелство за правоуправление на МПС категория „В”
 • Медицинско свидетелство ще се изисква при евентуалното назначаване на работа.
 • Свидетелство за съдимост-осигурява се по служебен ред.
 • Други документи – при необходимост.

 

 1. ДИСПЕЧЪР-СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА:  Община Куклен. Координация и логистика при изпълнение на дейностите по проекта, изготвяне на графици, подпомагане предоставянето на услуги свързани с доставката на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки със средства на потребителите.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Средно образование
ТРУДОВ СТАЖ: Работата като социален работник е предимство.
ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство –  удостоверява се с приложен документ
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Прилагане спецификата на аутрич работа (изнесена на терен, в домашни условия); гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца.
РАБОТНО ВРЕМЕ: Пълно (8 часа)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – по образец;
 • Документ за самоличност- представя се само за справка;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер;
 • Медицинско свидетелство ще се изисква при евентуалното назначаване на работа.
 • Свидетелство за съдимост-осигурява се по служебен ред.
 • Други документи – при необходимост;

 

 1. ПСИХОЛОГ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА:  Община Куклен. Указване на психологическа подкрепа на потребителите по проекта.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: : Висше – бакалвър, магистър
ТРУДОВ СТАЖ: Опит минимум 1 година на длъжност „Психолог“
ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство –  удостоверява се с приложен документ.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Няма.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца
РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – по образец;
 • Документ за самоличност- представя се само за справка;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер).
 • Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността;
 • Медицинско свидетелство ще се изисква при евентуалното назначаване на работа.
 • Свидетелство за съдимост-осигурява се по служебен ред.
 • Други документи – при необходимост.

 

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ: от 03.04.2023 г. /понеделник/ до 28.04.2023 г. /петък/ включително, в Деловодството на Община Куклен, с работно време от 08:00 -17:00 ч., всеки делничен ден.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани за датата и часа за провеждане на интервю.

Забележка: Ако в описания срок не се съберат достатъчно кандидати, същият ще бъде удължен с втори прием.