На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение:

”Изграждане на ферма за отглеждане на риба и други водни животни” в ПИ 63238.9.212, с. Руен, община Куклен, област Пловдив

Възложител: ”Руен Лейк Фишъри” ООД
Лице за контакти: Димитър Трендафилов
Телефон за контакти: 0895412727, office@carp-medness.com

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 18.07.2023 г. 01.08.2023 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3. 

Лице за контакти: С. Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20, mail @kuklen.org