ДО РЪКОВОДСТВАТА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

КП „ГЕРБ-СДС”
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
ПП „ДПС’’ 
КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ’’
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение разпоредбите на чл. 75, ал. 1-4 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение 1962-МИ/04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на 24.08.2023 г. /четвъртък/, от 10.00 часа, на консултации за определяне състава на общинската избирателна комисия ОИК/ за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

 

Консултациите ще се проведат в заседателната зала на Община Куклен, намираща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация, с адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

При провеждане на консултациите, участниците представят следните документи:

  1. писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка;
  2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г. /датата на насрочване на изборите/, или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище /в случай, че все още няма издадена диплома/; в случай, че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
  5. предложение на партиите и коалициите за резервни членове;
  6. декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /Приложение към Решение 1962-МИ/04.08.2023 г. на ЦИК/.

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола за консултациите.

Моля да осигурите присъствието на консултациите на упълномощените от Вас представители.

 

С уважение,
МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на Община Куклен