Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме всички собственици на пчелини и земеделските стопани, че Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ поддържа електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности – ЕПОРД.

Съгласно Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности, всяко третиране с продукти за растителна защита се регистрира в електронната платформа ЕПОРД. Чрез нея автоматично се уведомяват регистрираните пчелари в областта за предстоящите третирания на земеделски и горски култури. Целта е опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, при провеждане на растителнозащитните дейности с наземна и авиационна техника.

В платформата лицата, които извършват/възлагат растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности и собствениците на животновъдни обекти /пчелини/, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самостоятелно, чрез валиден адрес за електронна поща и персонален код. Регистрацията и достъпът до ЕПОРД са безплатни за нейните потребители.

Регистрираните в ЕПОРД собственици на пчелини в т. ч. практикуващите подвижно пчеларство, следва да въведат в платформата информация за местонахождението на всеки пчелин и да я актуализират своевременно.

Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности с наземна и авиационна техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането са длъжни да въведат информация за дейностите в ЕПОРД, като посочат съответната площ в декари и вида на земеделската култура която ще се третира, дата и часа (от – до) на извършване на дейностите и търговското наименование на продукта/препарата, който ще се ползва при третирането, както и дозата на декар.

Платформата ЕПОРД е достъпна в началната електронна страница на БАБХ.