Проект № BG05SFPR002-2.001-0227-С01 Грижа в дома в община Куклен

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

О Б Я В А

за подбор на служители по проект  „Грижа в дома в Община Куклен “ с рег. №  BG05SFPR002-2.001-0227-C01, както следва

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1

МЯСТО НА РАБОТА:  Предоставяне на здравна услуга в домашна среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта) – медицински услуги, недублиращи тези предоставяни по НЗОК (мерене на кръвно налягане, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху прием на лекарства и други манипулации)

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ОБРАЗОВАНИЕ: Средно-специално, висше – бакалавър, магистър.

СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:  Лица с придобита професионална квалификация ,,Медицинска сестра“, ,Медицински фелдшер“ или ,,Акушерка“

ТРУДОВ СТАЖ:  Стаж в сферата на предоставянето на здравни услуги минимум 1 година.

ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство –  удостоверява се с приложен документ

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Прилагане спецификата на аутрич работа (изнесена на терен, в домашни условия); гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; работа в екип.

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта.

РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление за заемане на длъжността –по образец;
  • Документ за самоличност- представя се само за справка;
  • Автобиография (СV);
  • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
  • Копие на документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.);
  • Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);
  • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер).
  • Медицинско свидетелство ще се изисква при евентуалното назначаване на работа.
  • Свидетелство за съдимост-осигурява се по служебен ред

Други документи – при необходимост