На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

Изграждане на тръбен кадемец  в ПИ  с идентификатор № 40467.10.426 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Куклен,  община Куклен

 

Възложител: ,,РИАРОЛ‘‘ ЕООД
Лице за контакти: инж. Тодор Васев
Телефон контакти: 0888955255

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 15.04.2024 г. – 28.04.2024 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20