На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ с ИД № 18277.1.278 и ПИ с ИД № 18277.1.165, м. Света Петка, с. Гълъбово, община Куклен

 

 

Възложител: Димитър Димитров
Лице за контакти: Валентина Трендафилова- пълномощник
Телефон контакти: 0878550997

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 19.04.2024 г. – 01.05.2024 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

 

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20