На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

Жилищно строителство – 7 броя УПИ, в ПИ с ИД № 18277.1.165 и № 18277.1.278, м. Света Петка, землище с. Гълъбово, община Куклен

 

Възложител: Димитър Димитров
Лице за контакти: Валентина Трендафилова- пълномощник
Телефон за контакти: 0878550997

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода23.05.2024 г. – 05.06.2024 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

 

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20