Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/на УПИ I-22.187-жил.застр., и образуване на нови три УПИ 22.196-жил.застр., УПИ 22.197-жил.застр., УПИ 22.8-жил.застр., местност „Дерменлика“, землище на гр.Куклен

Заповед № 34/25.01.2024г. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ Съобщение

Община Куклен започна изграждането на детска площадка и игрище за футбол

Община Куклен започна строителните дейности по  изграждането на детска площадка и игрище за футбол на малки врати. Това съобщи кметът на общината Мария Белчева. “Даваме старт на два проекта спечелени от общината с финансиране от Местната инициативна група“Куклен-...

Стартира строителството на ново футболно игрище в Куклен

Община Куклен е бенефициент по административен договор №BG06RDNP001-19.139-0002-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските...

Стартира строителството на нова детска площадка в Куклен

Община Куклен е бенефициент по административен договор №BG06RDNP001-19.139-0001-C01/08.12.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за...